ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ

ကလေးနှင့်မိခင် ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ လက်လှမ်းမီရရှိမှုတိုးလာစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2021/Nyan Zay Htet