ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး

ကလေးများသည် ဘေးဥပဒ်ရန်များမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရရှိရန် အခွင့်အရေးရှိပါသည်

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2019/Minzayar Oo