ရွှေ့ပြောင်းနေရသော ကလေးငယ်များ

ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ခံရသော ကလေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း

UNICEF
UNICEF Myanmar/2016/Daniele Romeo