ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ရေး စနစ်များ

အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရှိရန်အတွက် ပူးတွဲဆောင်ရွက်သည့် ချဥ်းကပ်မှုကို လိုအပ်ပါသည်

Child protection systems programme cover
UNICEF Myanmar/2017/Kyaw Kyaw Winn