ကလေးသူငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု

ကလေးသူငယ်များအား အကြမ်းဖက်မှု၊ လျစ်လျူရှုမှု၊ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် အလွဲသုံးစားမှုများမှ ကာကွယ်ခြင်း

Children on the move programme cover
UNICEF Myanmar/2017/Patrick Brown