គម្រោងដឹកនាំដោយយុវជន ក្រោមកិច្ចគាំទ្ររបស់យូនីសេហ្វ ជំរុញទឹកចិត្តសិស្សចំនួន ៩០០នាក់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប

គម្រោងយុវជន គាំទ្ររបស់យូនីសេហ្វ ជំរុញទឹកចិត្តសិស្សចំនួន ៩០០នាក់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាផ្នែកនៃកម្មវិធីបំណិនជីវិតមូលដ្ឋានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

Jaime Gill
Sokunpanha LY, a young leader from UNICEF’s Generation Future, teaches children about beekeeping at Arranh Raingsei Lower Secondary School in Siem Reap
UNICEF Cambodia/2022/Nick Sells
02 វិច្ឆិកា 2022