ការចាប់ផ្តើមបវេសនកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

នៅពេលដែលសិស្សានុសិស្សចូលរៀនវិញ យុទ្ធនាការថ្មីមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

©UNICEF Cambodia/2021