Подкрепа за уязвимите деца и семейства

Всяко дете има право да живее в семейна среда

UNICEF Bulgaria/2016/Popov

Предизвикателството

Всяка година много деца продължават да бъдат разделяни от семействата си

В последните години България постигна впечатляващ напредък в реформата на грижата за деца и гарантиране правата на детето.

Децата в институции от стария тип са намалели значително* - от 7587 през 2010 г. до 900 в края на 2017 г.

В резултат на амбициозната Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, всички институции за деца с умствени увреждания и почти половината институции за деца до три години са затворени. Този напредък стана възможен благодарение на развитието на услуги за подкрепа на уязвимите деца и семейства, създаването на голяма мрежа от приемни семейства и центрове за настаняване от семеен тип. Броят на социалните услуги в общността е скочил от 241 през 2010 г. до 607 в началото на 2018 г. Над 2300 деца живеят в приемни семейства в края на 2017 г. като една трета от тях са под три години. Над 6000 деца са настанени при роднини и близки*. Близо 2500 деца живеят в резидентни услуги.
Независимо от този напредък, всяка година много деца продължават да бъдат разделяни от семействата си. Децата от маргинализирани общности и тези с увреждания са с най-висок риск да бъдат разделени от семействата си. Други фактори, които водят до разделяне на деца от семействата им, включват стигма и предразсъдъци, ранни бременности, а в някои общности и детски бракове.

Децата от уязвими семейства и маргинализирани общности са изправени пред множество лишения и пред опасността и никога да не разгърнат пълния си потенциал.Твърде често социалното изключване започва още от раждането на детето, а бедността се предава от поколение на поколение.

Детските бракове продължават да бъдат един от сериозните проблеми. През последните 10 години техният брой намалява, както и броят на ранните раждания. През 2001 г. 6181 момичета на възраст под 18 години са били в съжителство, 2283 от тях на възраст под 16 години. Десет години по-късно броят на 18-годишните момичета в съжителство е намалял с около 30% и през 2011 г. те са 4334. Намалението при 16-годишните в съжителство е над 33%, за да достигне броят им до 1505 през 2011 г.


* http://www.asp.government.bg/web/guest/godisen-otcet

Решението

Подкрепа за системата за закрила на детето и процеса на де-институционализация

УНИЦЕФ подкрепя осъществяването на реформите в системата за грижи за деца в България и деинституционализация. УНИЦЕФ се фокусира върху развитието на междусекторни политики и повишаването на капацитета на системата за закрила на детето да прави превенция, разпознава и реагира на рисковете за децата и техните семейства и да предоставя подкрепа, така че децата да получават добра и любяща грижа в техните семейства. 

УНИЦЕФ работи с правителството, местните власти и неправителствените организации за:
- провеждане на анализи и събиране на данни.
- Обучения и подкрепа на социалните работници от отделите „Закрила на детето“ и другите органи по закрила на детето да прилагат индивидуален подход към всяко дете, основан на неговите нужди и права
- Координация на подкрепата и услугите за деца и семейства на общинско ниво;
- Развитие на услуги за подкрепа на уязвими деца и семейства;
- Осигуряване на качество на социалните услуги за деца и семейства и различните форми на семейна и резидентна грижа за деца;
- Закриване на специализираните институции за деца
- законодателни промении по-ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси в сферата на закрилата на децата.

УНИЦЕФ работи за превенция на детските бракове, ранните раждания и бременности в юношеска възраст чрез:
- прилагане на междусекторен подход;
- програми за оставане в образователната система на момичетата и завършване на степен на образование;
- овластяване на момичетата и жените;
- предоставяне на информация, здравно образование и промяна на традициите на детски бракове и юношески бременности;
- осигуряване на достъп до правосъдие и закрила.

Ресурси

https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/FFEC_evaluation_report_BUL.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/Basic_education_for_foster_care_2016.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/Program_za_obuchenie_na_priemni_roditeli.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/Innocenty_Report_card_13_Children_in_developed_world.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/Children_left_behind_march_2016.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/_/rc12_bg_web.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/De_I_Review_Report_BG__small.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/FFECH_report__2013_pk.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/A_call_to_action_BG.pdf

https://www.unicef.bg/assets/rc10_eng.pdf

https://www.unicef.bg/assets/RC_10_bg.pdf

https://www.unicef.bg/assets/DiscriminationAgainstChildrenInInstitutions_BG.pdf

https://www.unicef.bg/assets/DiscriminationAgainstChildrenInInstitutions_EN.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/52.pdf

https://www.unicef.bg/bg/article/Analiz-na-na-rezultatite-ot-oblastnoto-planirane-na-sotsialnite-uslugi-v-Balgariya-prez-2009-2010-godina/426

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/Semejstvo_za_vsyako_dete.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/new/48.pdf

https://www.unicef.bg/bg/article/U-doma-ili-v-dom/420

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/new/46.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/new/41.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/new/31.pdf

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/new/24.pdf

https://www.unicef.bg/bg/article/Detsentralizatsiyata-na-domovete-za-detsa-lisheni-ot-roditelski-grizhi-predizvikatelstva-i-vazmozhnosti/397