STOP на насилието над деца

Всяко дете има право на закрила от всички форми на насилие

Черно лице на дете на бял фон. Изглежда сериозно. Изобразява анонимност
UNICEF Bulgaria/2014/Aneliya Videnova

Предизвикателството

Насилието над деца е феномен, който съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. То се случва навсякъде – в дома, в детската градина и училището, на улицата, в приятелския кръг, в местата за детска грижа, в правораздавателните институции и др. Децата стават жертви на различни видове насилие – физическо, психическо, сексуално, онлайн, тормоз, неглижиране, трафик, сексуална и трудова експлоатация, детски бракове.

Насилието влияе на физическото и психическо развитие на децата, намалява способността им да учат и да се приобщават към разговори или групи по интереси.

То е в състояние да попречи на развитието на децата и да накърни превръщането им в пълноценно функциониращи възрастни индивиди и добри родители. В най-крайните си форми насилието може да доведе дори до смърт.

 


По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2016 г. отделите за закрила на детето са получили 3158 сигнала за насилие над деца и са отворили 681 случая. Над 4 200 инцидента с агресия и насилие над деца са регистрирани в училище през учебната 2014/2015 г.След приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г. България изгражда система за закрила, която работи и по превенция, идентификация и реакция при случаи на насилие над деца. Телесното наказание е забранено в Закона за закрила на детето, Семейния кодекс (2009) и Закона за предучилищното и училищното образование (2015). През февруари 2017 г. Министерският съвет одобри Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, но насилието над деца продължава да бъде сериозен проблем.

Голяма част от случаите на насилие на деца все още остават скрити, поради обществени нагласи, които толерират умерените форми на физически наказания 

почти 68% от родителите  приемат използването на „насилие в разумни граници“ като средство за дисциплина.

Има , недоверие към думите на децата, липсват специализирани услуги за деца, преживели насилие, и процедурите за  разследване и разпит в съда не са съобразени с нуждите на детето.


Насилието може да бъде предотвратено и намалено. Ефективните стратегии са: изпълнение на разпоредбите на закона; промяната на социалните норми и ценности; създаване на безопасна среда; подкрепа за родителите и полагащите грижи за децата; икономическо развитие и подкрепа за доходите; наличие на услуги за реакция и подкрепа; образование и развитие на социални умения.
 

 

Решението

Правото на всяко дете да живее без насилие е основен елемент в партньорството със страната за периода 2018 – 2022 г. УНИЦЕФ работи с правителството, местните власти, гражданския сектор, бизнеса, медиите и обществото за укрепване капацитета на национално ниво за предотвратяване, идентифициране, реакция и защита на деца жертви на насилие. УНИЦЕФ подкрепя изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Основна стратегия ще бъде директната работа с децата, за да се повиши тяхната осведоменост за правата им и за механизмите за сигнализиране на случаи на насилие.

Основните области на работа на УНИЦЕФ  по отношение на подкрепата на капацитета на държавата за превенция на насилието и закрилата на жертвите са:

1. По-добро познаване на ситуацията по отношение насилието над деца в страната:
- Провеждане на национално проучване на насилието над деца в България, което да установи разпространението му, нагласите на обществото и капацитета на националните системи.
- Подкрепа на държавните институции за подобряване на събирането на данни относно жертвите на различни форми на насилие (включително онлайн) и извършителите.

2. Програми за подкрепа на родители и насърчаване на положителни възпитателни модели.

3. Превенция на насилието в образователната дейност чрез дейности на ниво дете/ученик, група/клас, детска градина/училище, общност за превенция на насилието и агресията.  

4. Обучение и подкрепа за професионалисти – учители, възпитатели, лекари, полицаи, социални работници, прокурори, съдии, адвокати.
 

5. Специализирани услуги за деца, преживели насилие, и техните родители – Детски центрове за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила в 3 области на страната (Монтана, София, Шумен), които предоставят социална, правна и психологическа подкрепа на деца, преживели насилие, и техните родители.

6. Промени в българското законодателство, които да го приведат в съответствие с международните стандарти и да дават по-добри гаранции за закрила и достъп до правосъдие.

7. Провеждане на кампании и повишаване информираността на обществото за насилието над деца в България, неговите форми и последици. Изграждането на обществени нагласи, които проявяват нулева толерантност към насилието над деца.

8. Нови достъпни канали и механизми за сигнализиране от страна на децата, когато са станали жертва на насилие.