Пилотен проект за прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България

Резултати от изпълнението на проекта до 30 септември 2021 г.

УНИЦЕФ
Матео в детската градина
UNICEF/2021
15 Декември 2021
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Пилотният проект за прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България, осъществяван с подкрепата на УНИЦЕФ и финансиран от Европейската комисия, е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в несигурна ситуация, включително ромски деца от уязвими общности.

Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги:  

 

Патронажни грижи и предоставяне на индивидуализирана подкрепа на семейства с деца до 3 години

Системен подход за осъществяване на ранна детска интервенция за семейства с малки деца с увреждания и затруднения в развитието

Качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни трудности

Насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в несигурна ситуация, включително ромски деца от уязвими общности.

Деца от уязвими общности учат в детската градина заедно със своите връстници
UNICEF Croatia/2021

Пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора – е предвидено да подкрепят над 6500 деца и техните родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Изпълнението на проекта започна през октомври 2020 г. с подписването на Меморандум за сътрудничество и разбирателство между УНИЦЕФ, Министерството на труда и социалната политика,  Министерството на здравеопазването,  Министерството на образованието и науката, Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет и трите областните администрации – Бурган, Сливен и Стара Загора.
В периода ноември – декември 2020 г. бяха проведени срещи и консултации с десетте пилотни общини – Айтос, Бургас, Казанлък, Котел, Нова Загова, Сливен, Средец, Стара Загора, Твърдица и Чирпан, както и с останалите партньори на областно и общинско ниво. През първото тримесечие на 2021 г. бяха подготвени и подписани споразумения за финансиране с пилотните общини за изпълнението на проектните дейности.

Деца се пързалят по пързалка в детската градина
UNICEF/2021
Напредък по компонент 1: Патронажни грижи за предоставяне на индивидуализирана подкрепа на семейства с деца до 3 години

Постигнати резултати

10 274 домашни посещения;

▪ 2789 семейства с над 3000 деца на възраст от 0 до 3 години са получили индивидуализирана подкрепа

▪ Над 500 бременни жени са получили подкрепа за достъп до пренатални грижи

* За периода 1 октомври 2020 г. – 30 септември 2021 г.

Услугата за патронажна грижа се предоставя Медицинския център „Д-р Г. В. Миркович“ в Сливен с изнесени офиси в още две общини (Нова Загора и Твърдица) и обхваща територията на област Сливен.  Патронажни медицински сестри и акушерки предоставят консултиране, съвети и информация на бременни жени и семейства с деца до 3 годишна възраст за здравословно отглеждане на децата, пълноценно хранене, здравословна и безопасна среда, занимания за ранно детско развитие и за изграждане на пълноценна връзка между родители и деца.

Като част от пилотните дейностите услугата за патронажна грижа прилага по-системно проследяване на детското развитие в определени етапи с цел ранно идентифициране на затруднения в развитието и предоставяне на своевременни съвети и подкрепа за тяхното преодоляване, насочване и предоставяне на подкрепа на семействата за достъп до услуги за ранна детска интервенция, здравни грижи и услуги, свързани с храненето, социални и образователни услуги в област Сливен. От услугите на патрнонажните сестри могат да се възползват всички бременни жени и семейства с малки деца в област Сливен, а интензивността на подкрепата се определя спрямо нуждите на семействата.

Напредък по компонент 2: Системен подход за осъществяване на ранна детска интервенция за семейства с малки деца с увреждания и затруднения в развитието

Постигнати резултати

▪ Наети 9 допълнителни специалисти и създадени три мобилни екипа за предоставяне на ранна детска интервенция 

31 специалисти от 3 Общностни центъра са преминали интензивно обучение по ранна детка интервенция 

• 20 медицински специалисти са участвали в уебинар за ранно откриване на забавяния в развитието 

23 родители са участвали в уебинар за ранно детско развитие 

▪ Близо 10 семейства са получили подкрепа от екипа по ранна детска интервенция в Чирпан и Сливен 

* За периода 1 април 2021 г. – 30 септември 2021 г.

Бебе е прегърнато от майка си и баща си, след като е получило подкрепа за ранна интервенция от европейската гаранция за детето, която се осъществява от УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2021

Пилотният проект подкрепя разработване на системен подход към ранната детска интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието или изложени на риск от такива затруднения поради социални или биологични фактори. Подходът включва усъвършенстван скрининг за откриване на затруднения в развитието в рамките на системата за първични здравни грижи (общопрактикуващи лекари, медицински сестри, педиатри), скрининг на зрението и слуха, насочване на деца в риск от затруднения в развитието и увреждания към специализирани здравни грижи и услуги в общността, както и предоставяне на висококачествени услуги за ранна детска интервенция. Целта е подобрено, координирано и навременно взаимодействие между специалистите от здравната, социалната и образователната система на местно ниво, които да спомогнат за ранното идентифициране на деца в риск от или със затруднения в развитието и своевременното насочване към подкрепа в общността.

Дейностите се изпълняват на територията на три общини -  Сливен, Стара Загора и Чирпан. Една от основните цели е разширяване на капацитета съществуващите Общностните центрове за ранно детско развитие за обхващане на по-голям брой деца в ранна възраст (0 – 3 години) в риск от забавяне в развитието или с увреждане. В трите Общностни центъра бяха наети екипи от трима допълнителни специалисти (общо 9 специалисти), които чрез мобилна работа ще предоставят семейно-центрирана ранна интервенция, съгласно съществуващата методика за работа на услугите за ранна интервенция на уврежданията и допълнителните насоки за работа в естествената среда на детето чрез засилена подкрепа, консултиране и насоки на родителите[1]. Новоназначените специалисти и екипите на Общностните центрове преминаха през интензивно обучение от седем модула, което беше предоставено от две организации – Европейската асоциация „Earlyaid“ и Фондация „Карин дом“.

През лятото беше подписано споразумение с Българската педиатрична асоциация за провеждането на семинари за медицински специалисти от системата на извънболничната помощ (общопрактикуващи лекари и педиатри) и медицински специалисти от лечебните заведения за болнична помощ за запознаване с актуални въпроси, свързани с проследяването на детското развитие, ранните маркери за забавяне в общото развитие на детето, както и за нарушения на зрението и слуха. В рамките на проекта ще бъде  разработен и въведен единен механизъм за информиране и съдействие от страна на общопрактикуващи лекари/педиатри и др. медицински специалисти на семействата с деца в риск от забавяне в развитието или деца с увреждане за достъп до услугите за ранна интервенция към Общностните центрове.


[1] Специалистите ще работят с деца и семейства, извън целевите групи, обслужвани по проект финансиран по процедура BG05M9OP001-2.004 - Услуги за ранно детско развитие на Оперативната Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).

Напредък по компонент 3: Качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни трудности

Постигнати резултати

426 учители и специалисти участват в многомодулна обучителна програма

▪ Наети са 44 допълнителни специалисти - логопеди, психолози и ресурсни учители

65 служители от 3 РЦПППО са преминали допълнителни обучения

6152 деца в 30 детски градини с достъп до подобрено приобщаващо образование

* За периода 1 април 2021 г. – 30 септември 2021 г.

Алекс работи с ресурсния си учител в детската градина
UNICEF Bulgaria/2021

30 пилотни детски градини от 10 общини – Айтос, Бургас, Казанлък, Котел, Нова Загора, Сливен, Средец, Стара Загора, Твърдица и Чирпан получават подкрепа за създаването на приобщаваща среда и по-ефективното приобщаване на деца с увреждания и специални образователни потребности. Персоналът на детските градини участва в многомодулна програма за обучение по приобщаващо образование с цел изграждане на знания и умения за работа с деца с увреждания, включително чрез прилагане на подпомагащи технологии, за постигане на активно взаимодействие с всички деца и за ангажиране на родителите.

Въз основа на анализ на нуждите в пилотните детски градини бяха наети 33 допълнителни специалисти – логопеди, психолози и ресурсни учители, като през месец септември 2021 г. ще бъдат наети още специалисти. Екипите на детските градини получиха насоки и техническа подкрепа за разработването на проекти за адаптиране на архитектурната и материалната среда и 13 пилотни детски градини имат готови проекти, които ще бъдат финансирани.

Освен засилване капацитета на детските градини проектът оказва подкрепа и на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в Бургас, Сливен и Стара Загора за провеждане на оценка на функционалните потребности на децата с увреждания, предоставяне на методическа помощ на детските градини и супервизия по отделни случаи, както и за засилване ролята на РЦПППО за обмена на знания, опит и добри практики.

Баща и син карат колела, хванати за ръка
UNICEF Bulgaria/2021
Напредък по компонент 4: Насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в несигурна ситуация

Постигнати резултати

▪ Картографирани и подкрепени са 1277 деца в уязвимо положение, както и 976 родители и хора, полагащи грижи за децата 
▪ Създадени са 7 мобилни екипа 
 ▪ 22 новонаети социални работници и сътрудници са преминали интензивно обучение 
▪ Наети 11 допълнителни социални работници в 10 Отдела за закрила на детето 
* За периода 1 април 2021 г. – 30 септември 2021 г.

 

Този компонент подпомага разработването и предоставянето на насочени към децата и семействата услуги на терен за превенция и подкрепа чрез укрепване капацитета на съществуващи социални услуги в общността в 7 пилотни общини - Бургас, Казанлък, Котел, Сливен,  Средец, Стара Загора и Твърдица. Към услугите бяха създадени мобилни екипи, които включват един социален работни и двама социални сътрудници (по здравни и по образователни въпроси) с цел засилване работата на терен и превантивната подкрепа за децата и семействата в несигурна ситуация. Задачата на мобилните екипи е да предоставят интегрирана подкрепа на трудни за обхващане деца и семейства, да картографират техните специфични уязвимости и да предприемат мерки за тяхното преодоляване. Подкрепата включва предоставяне на  информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и помощи, разработване и изпълнение на програми за превенция на ранните бракове, за семейно планиране и за превенция на разделянето на семействата. Мобилните екипи започнаха идентифициране на уязвимите деца и семейства и оказването на индивидуализирана подкрепа спрямо нуждите.

Наред с това проектът подпомага укрепването на капацитета на системата за закрила на детето за превенция на разделянето на децата от семействата им и предоставяне на интегрирана подкрепа на терен на уязвими деца и семейства чрез наемането на допълнителни социални работници в ключови отдели „Закрила на детето“ (ОЗД) в трите пилотни области, както и чрез предоставяне на обучения и супервизия, разработване на насоки или методики за интегрирано управление на случай. За целта беше подписано споразумение между УНИЦЕФ и Агенцията за социално подпомагане. Обучението и супервизията на новоназначените социални работници се осъществява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, който прави и проучване различни софтуерни инструменти в подкрепа на интегрираното предоставяне на услуги. Проучването включва и анализ на приложимостта на софтуерните инструменти в българския контекст и изследване на възможностите интегрираната информационна система (ИИС) на АСП да бъде надградена с приложими допълнителни функционалности.

UNICEF Bulgaria/2021
Детско участие

15 момичета и момчета от трите пилотни области се включиха в изпълнението на пилотния проект с подкрепата на Национална мрежа за децата  и техните членове на местно ниво – Фондация „Ромски областен съюз“ (Бургас), Национална мрежа на здравните медиатори (Сливен) и Мисия „Криле“ (Стара Загора). Бяха създадени три областни екипа от младежи и ментори, които през месец март 2021 г. преминаха обучение по детско участие и въведение в целите на Европейската гаранция за детето. Младежките екипите започнаха свои проучвания по основните теми на „Гаранцията за детето“: достъп до качествено здравеопазване, образование, детски грижи, приемливи жилищни условия и подходящ хранителен режим. В периода април – юли 2021 г. младежите работиха по първата тема и изследваха предизвикателствата пред достъпа до здравеопазване за специфични групи деца в нужда – достъп до редовни профилактични прегледи за ромските децата от кв. „Надежда“ (Сливен), достъп до здравеопазване за децата със синдром на Даун (Стара Загора) и превенция и подкрепа при зависимост сред децата от малцинствени общности (Бургас). Освен това чрез приложението U-Report бяха проведени две национални консултации за гарантирания достъп на децата в нужда до здравеопазване  (юни 2021 г.) и до образование (август 2021 г.) , в които взеха участие над 200 младежи на възраст между 14 и 29 години от цялата страна. Целта е вижданията и мненията на децата и младежите да бъдат взети предвид при разработването и изпълнението на конкретни мерки и програми, така че да отчитат специфичните нужди на различни групи уязвими деца и да бъдат по-ефективни.

Съвети за координация и наблюдение

С цел по-доброто взаимодействие между всички инстутиции и партньори и укрепване на  междусекторното сътрудничество бяха създадени Съвети за координация и наблюдение на национално, областно и общинско равнище. Основната задача на Съветите е да предоставят стратегически насоки и подкрепа за изпълнението на проекта,  да следят напредъка в постигането на целите, да подпомагат събирането на данни и обмена на информация и да подкрепят разпространието и устойчивостта на иновативните подходи и практики. Националният съвет за координация и наблюдение беше учреден със заповед на министъра на труда и социалната политика и проведе първото си заседание на 31 март 2021 г. Областните съвети бяха учредени със заповед на областните управители на Бургас, Сливен и Стара Загора, Общинските – със заповед на кметовете на пилотните общини. Първите заседания на Областните съвети бяха проведени през април 2021 г, а на Общинските съвети в периода юни – юли 2021 г.


Този проект е финансиран от Европейския съюз  

© УНИЦЕФ-България, 2021  

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал.