Над 330 семейства в най-уязвимите общности са подпомогнати от Европейската гаранция за детето

Общо 21 допълнителни социални работници и сътрудници са наети към различни услуги за превенция на рисковете и за подкрепа на децата и семействата им

Юлияна Колева
Майка е прегърнала бебето си, докато се провежда консултация на семейства от представители на социални услуги в общността
UNICEF Bulgaria/2016
29 Юли 2021
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Над 330 домакинства от най-уязвимите общности, в които живеят близо 900 деца и възрастни, са обхванати и подпомогнати в зависимост от нуждите им от екипите за мобилна работа на терен по проекта за пилотно прилагане на „Европейската гаранция за детето“. Общо 21 допълнителни социални работници и сътрудници са наети към Центровете за обществена подкрепа и други социални услуги за превенция на рисковете и подкрепа на децата и семействата им в седем пилотни общини - Бургас, Казанлък, Котел, Сливен,  Средец, Стара Загора и Твърдица.

Мобилните екипи вече работят интензивно с над 50 маргинализирани семейства с деца. Сред техните задачи е да посещават общностите на място с цел навременно откриване на деца в риск, да предоставят подкрепа на семействата, да провеждат срещи и работят заедно със службите за социално подпомагане и за закрила на детето по общи случаи за цялостна подкрепа на родителите и децата и предотвратяване на разделянето на деца от семейството.

„Един от най-съществените приноси е т.нар. картографиране на рисковете на децата и семействата в най-уязвимите общности - екипите отиват на място, запознават се със семействата къща по къща, семейство по семейство, дете по дете. Изгражда се връзка на доверие с тях и така се получава информация, правят цялостна оценка на уязвимостта и как най-добре да бъдат подкрепени всички“

- обяснява Елка Налбантова – експерт „Закрила на детето“ към звеното за управление на пилотния проект.

„Не можем да очакваме, че уязвимите хора изведнъж ще ги научим да идват в центъра на града, камо ли в друго селище, за да търсят подкрепа. Затова се залага на услуги на терен, на място в дома. Всички новонаети специалисти предоставят съвети, услуги и подкрепа на място“ - допълва тя.

Налбантова отбелязва още, че целта е не само да се подкрепи детето, а да се обърне подкрепата към цялото семейство.

„Залага се много на застъпничество за семейството, за да остане детето в семейството, да се намали уязвимостта му като бъдат подкрепени родителите да полагат по-качествени грижи. Да разберем какви са трудностите, които ги възпрепятстват, и заедно да ги преодолеем“, коментира тя.

Новите екипи вече имат изградени добри отношения с общностите в които работят, семействата с деца ги разпознават и дори ги търсят. Част от новонаетите социални работници и сътрудници произлизат от самите общности, които подкрепят, което улеснява изграждането на доверие между семействата и социалните услуги.

Екипите предоставят информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и помощи.​ Сред целите са разширяване на програмите за превенция на ранните бракове, за семейно планиране и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им в зависимост от конкретните нужди на общността​. Социалните работници от Отделите за закрила на детето и екипите на социалните услуги също ще имат възможност да усвоят знания и умения за по-ефективна и ориентирана към резултатите за детето и семейството работа.

Директорите на Центрове за обществена подкрепа, към които са назначени новите сътрудници, вече идентифицират и преките ползи за работата си. По тяхна оценка така услугите ще са още по-близо до нуждаещите се семейства дори и в най-отдалечени населени места, ще има по-персонализирана подкрепа за родителите, за да могат качествено да се грижат за децата си.

„Ще знаем ясно нуждите на семействата, ще можем да откриваме по-рано евентуални проблеми, ще се работи повече за превенция, ще можем да адаптираме още по-добре услугите си спрямо вида и степента на уязвимост. А и ще имаме по-цялостна картина за семейството, средата, заобикалящата обстановка, така че ще можем да планираме по-насочено и точно подкрепата“

- коментира Мария Гинева, директор на Центъра за обществена подкрепа в Казанлък.

Винаги ни е било нужно някой, който познава по-добре общността. Сега заложихме и назначихме именно такива хора – вътре от общността, разпознаваеми, на които вече им имат доверие“, допълва тя. /Виж мненията и на други ръководители на Центрове за обществена подкрепа тук./

Новите социални работници вече минават различни обучения, които да им помогнат в работата, както и практически съвети за първите срещи със семействата в общността - представяне, изграждане на доверие, поверителност.

България е една от седемте държави-членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на „Европейската гаранция за детето“ с подкрепата на УНИЦЕФ и финансиране от Европейската комисия.  Насочени към децата и семействата  услуги за превенция и подкрепa е една от интервенциите, осъществявани по проекта за пилотно прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България. Още за него и за останалите услуги, може да видите тук.

 *Използваните изображения нямат пряка връзка с лицата и събитията, споменати в текста.


Този проект е финансиран от Европейския съюз  

© УНИЦЕФ-България, 2021  

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал.