Общинските съвети за координация по проект “Европейска гаранция за детето” обсъдиха опит и резултати

Европейската комисия си партнира с УНИЦЕФ за изпълнението на Фаза 3 от подготвителнoто действие

УНИЦЕФ
Галин ходи на детска градина заедно със своите връстници
UNICEF Bulgaria/2021
19 Юли 2021
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Споделяне на опит, добри практики на придобити знания и умения, а също и на предизвикателства пред работата и бъдещи планове. Това обмениха участниците в първите заседания на общинските съвети за координация и наблюдение, създадени в рамките на проекта за пилотно прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България.

В края на юни и началото на юли се проведоха първите заседания на съветите в Казанлък, Котел, Твърдица и Средец, както и работни срещи в Нова Загора и  Айтос. До края на месеца  предстоят заседания на съветите в Бургас и Чирпан, а в началото на септември и в Сливен и Стара Загора. 

Общинските съвети за координация и наблюдение се ръководят от кмета на общината и включват представители на доставчици на услуги, на здравни и образователни институции, на Регионалните управления на образованието (РУО), Регионалните центрове за подкрепа на процесите на пѝриобщаващото образование (РЦПППО), на отделите за „Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“ и местни неправителствени организации, представители на общностите, родители и деца.  Основна задача на съветите е представянето на нови практики и обсъждане на напредъка и резултатите от работата по проекта, обмен на опит и информация, насърчване на междусекторното сътрудничество и координация на общинско равнище.  

По време на проведените срещи, пилотните детски градини и социални услуги споделиха основни акценти от работата по проекта: 

  • Патронажните сестри на Центъра за майчино и детско здраве към МЦ „Д-р Миркович“, които работятна територията на цялата област Сливен, са направили 2963 посещения за периода от октомври 2020г. до юни 2021 г. в общините Котел, Нова Загора и Твърдица. Общо са обхванати 1157 семейства с новородени или малки деца до 3 години, както и 1283 деца в трите общини; 
  • Наети са 26 допълнителни специалисти към детските градини за приобщаване на децата с увреждания и обучителни трудности - психолози, логопеди, ресурсни учители - като предстоят още назначения през лятото и есента; 
  • Над 400 учители, специалисти и непедагогически персонал от 30-те пилотни детски градини са преминали първите общи и специализирани обучения и са получили методическа подкрепа  за работа с деца с увреждания и техните семейства. Още за обученията може да прочетете тук.
     
  • Детските градини са изготвили проекти за подобряване на приобщаващата среда и закупуване на дидактични материали, оборудване и средства за помощна и алтернативна комуникация, които ще бъдат финансирани по проекта; 
  • В Центрове за обществена подкрепа, които подпомагат уязвими деца и семейства, са наети 21  допълнителни социални сътрудници и асистенти, които са сформирали мобилни екипи. Те посещават общностите на място с цел навременно откриване на деца в риск, предоставят подкрепа на семействата, срещат се със служителите на службите за социално подпомагане и за закрила на детето, като заедно работят по общи случаи за цялостна подкрепа на родителите и децата. Екипите са обхванали над 330 семейства в най- уязвимите общности и вече работят интензивно с над 50 маргинализирани семейства с деца.   

България е една от седемте държави – членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на Европейската гаранция за детето с подкрепата на УНИЦЕФ и финансиране от Европейската комисия като част от фаза III на подготвителното действие. Още за проекта можете да прочетете тук.


За пилотния проект:  

„Европейската гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Европейската комисия партнира с Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия за изпълнението на Фаза III от подготвителнoто действие, която цели да апробира осъществимостта на Европейската гаранцията за детето в седем държави–членки на ЕС.  

В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора  и ще обхванат около 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори. 


Този проект е финансиран от Европейския съюз  

© УНИЦЕФ-България, 2021  

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал.