Пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България

Брошура с информация за Фаза III от Подготвителното действие на ЕК

Момче се усмихва, докато рисува с ръце, които са изцапани с боя
UNICEF Bulgaria/2017

За

България[1] осъществява Фаза III от подготвителното действие на Европейската комисия за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ в страни-членки на ЕС, реализирана с подкрепата на УНИЦЕФ. В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора  и ще обхванат над 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Повече информация по проекта тук. 


[1] Фаза Три ще се изпълнява в България и в още 6 страни-членки: Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия.

Гаранция за детето - брошура