ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

โดย คิม คยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

คิม คยองซัน
ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้อำนวยการยูนิเซฟประเทศไทยยืนอยู่ โดยมีฉากหลังเป็นภาพเด็ก ๆ บนกำแพง
UNICEF Thailand/2021/Keesukpan
05 กรกฎาคม 2021

เมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้ว ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ต่อเด็ก ๆ ของตนว่าจะคุ้มครองและรักษาสิทธิของพวกเขาให้สมบูรณ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา เด็กหลายล้านคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งยังได้รับโอกาสและสิทธิมากกว่าคนรุ่นพ่อแม่ แม้ว่าศตวรรษที่ 21 มีปัญหาท้าทายใหม่ ๆ  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ก็ยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ตรวจสอบและพิทักษ์สิทธิเด็กในประเทศไทย นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในพุทธศักราช 2535

ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นบรรดาผู้นำเยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าของขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในประเทศไทย พวกเขาเรียกร้องให้ลงมือแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก ทวงถามการศึกษาที่มีคุณภาพ โอกาสในการจ้างงาน การปฏิรูปการเมือง และการยุติความไม่เท่าเทียม และยังเรียกร้องให้เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ในฐานะผู้ดูแลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การยูนิเซฟเชื่อว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหมู่เด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และรัฐบาลนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิทักษ์สิทธิเด็กเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและได้รับความคุ้มครองในบ้าน โรงเรียน และชุมชน

สิ่งที่ดิฉันคิดว่าจะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเปิดกว้างให้ทุกคน มีดังต่อไปนี้

 

พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน

ข้อความเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนจาก คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ ยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich

ชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะคุ้มครองสิทธิเด็ก และรัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องคุ้มครองสิทธิเด็กในฐานะผู้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เราต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กและคนหนุ่มสาวแสดงความคิดเห็นได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและในชีวิตจริง และสร้างทักษะความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้พูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ได้ พวกเขาต้องมีส่วนร่วม มีผู้รับฟัง และมีบทบาทสำคัญในการออกแบบอนาคตที่เราจะส่งต่อให้แก่พวกเขา

องค์การยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และคนหนุ่มสาวเพื่อเปิดพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตและในชีวิตจริงให้พวกเขาได้มีส่วนตัดสินใจเรื่องต่างๆ เยาวชนผู้มีพื้นฐานครอบครัวหลากหลายกำลังช่วยกันร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห้าปี โดยร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อีกทั้งกำลังช่วยกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 

พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

ข้อความเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนจาก คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ ยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich

โรงเรียน ต้องเป็นสถานที่แห่งความหวังและโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้อย่างปลอดภัย ในฐานะผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนต้องทำหน้าที่รับฟังเสียงเด็กทุกคนในห้องเรียนและปกป้องเขาจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เรามาร่วมกันส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกแทนการลงโทษ และก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนไหวนำโดยเยาวชนซึ่งเป็นโอกาสให้เน้นย้ำการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองอย่างสันติและสร้างสรรค์แก่เด็กและพลเมืองยุคปัจจุบันผู้ซึ่งมีทั้งสิทธิและหน้าที่

องค์การยูนิเซฟทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาจากภาครัฐและกลุ่มนักเรียนเพื่อทำให้โรงเรียนทุกแห่งปลอดภัยและเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้นักเรียนได้แสดงมุมมองและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเคารพซึ่งกันและกันตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ เราร่วมมือกับกระทรวงฯ เพื่อเสริมสร้างกลไกป้องกัน รายงาน และจัดการกับความรุนแรงในโรงเรียน และช่วยสนับสนุนศูนย์ปกป้องและช่วยเหลือนักเรียนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 

พื้นที่ปลอดภัยในบ้าน

ข้อความเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในบ้านจาก คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ ยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF Thailand/2021/Preechapanich

ในบ้านของเรา เด็กทุกคนล้วนปรารถนาการเอาใจใส่ดูแล การเคารพให้เกียรติ แรงสนับสนุน และการให้มีสิทธิมีเสียง การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัย มีคุณค่า และมีผู้รับฟังเมื่อแสดงความคิดเห็นและอารมณ์ที่ซับซ้อน ทั้งยังช่วยให้เติบโตไปเป็นคนที่มีความสุขและมั่นใจในตนเอง ไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิต ดังนั้นในฐานะพ่อแม่และผู้มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรามาร่วมกันส่งเสริมเด็กๆ ให้สังเกตและยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ใช้สิทธิเสียงของตนอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ส่งผลต่อตนเองมากขึ้นในระหว่างที่เติบโตและพัฒนาตามวัย เราขจัดความขัดแย้งระหว่างวัยและปัญหาสุขภาพจิตได้ หากเราเคารพและช่วยเหลือกันและกัน

องค์การยูนิเซฟสนับสนุนโครงการเลิฟแคร์สเตชั่นของมูลนิธิแพธทูเฮลท์เพื่อให้คำปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต การอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้ข้อมูลเรื่องสุขภาวะทางจิตและร่างกาย รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กวัยรุ่น และการเลี้ยงดูบุตรอย่างสร้างสรรค์แก่พ่อแม่ นอกจากนี้องค์การยูนิเซฟยังสนับสนุนมูลนิธิสายเด็กเพื่อช่วยดูแลทางจิตใจเบื้องต้นและให้คำปรึกษาแก่เด็กกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิตและความขัดแย้งภายในครอบครัว

ดิฉันขอเชิญชวนให้เรามาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เอื้อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงศักยภาพของตนอย่างสมบูรณ์และได้รับโอกาสที่ดียิ่งกว่าที่คนในรุ่นของเราเคยได้รับ