เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี ไม่ตีก็ดีได้

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง

ครอบครัวหมีพ่อแม่ลูก กำลังถือป้ายผ้าเขียนว่า "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง"
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

สำหรับพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่โดยทั่วไป เมื่อต้องดูแลหรืออบรมสั่งสอนเด็ก มักจำกัดมุมมองอยู่กับการ "สั่งสอน" ให้เด็กเชื่อฟังและทำตามคำสั่ง โดยมีแนวคิดทำนองว่า "เด็กดีต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่" เป็นบรรทัดฐานทางสังคม

แต่ผู้ใหญ่ที่ติดอยู่ในมุมมองนี้มักจะลืมไปว่ายังมีอีกด้านหนึ่งของการดูแลเด็ก คือ การเสริมสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การสร้างเสริมวินัยเชิงบวกเท่านั้น ที่จะช่วยบรรจุเป้าหมายนี้ได้

ปกหนังสือที่เป็นภาพของครอบครัวหมี พ่อแม่ลูก โดยมีชื่อหนังสือว่า "เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี ไม่ตีก็ดีได้"
ผู้แต่ง
ยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด