ตัวแทนเยาวชนร่วมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 5 ปี

เด็กและเยาวชนควรได้รับโอกาสเป็นผู้ร่วมหาทางออกและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

มณฑลี ทรงพัฒนะโยธิน
กลุ่มผู้คนที่นั่งและยืนห่างๆ กันเพื่อถ่ายภาพหมู่ในการประชุมระดมความคิดกลุ่มเด็ฏและเยาวชน ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
UNICEF Thailand/2021/Ashira Suiwongsa
19 พฤษภาคม 2021

ตัวแทนเด็กและเยาวชนกว่า 40 คนจากหลากหลายกลุ่มร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564

องค์การยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดเวทีระดมความคิดเห็นสำหรับเยาวชน โดยได้เชิญตัวแทนเด็กและเยาวชนจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตัวแทนนิสิตนักศึกษา เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตัวแทนเยาวชนผู้มีความพิการ เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว และตัวแทนเยาวชนที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรม เข้าร่วมหารือและแบ่งปันมุมมองและข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 

ผู้ชายในเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กำลังกล่าวเปิดงานต้อนรับตัวแทนเด็กและเยาวชน
UNICEF Thailand/2021/Ashira Suiwongsa
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายดนุชา พิชยนันท์ กล่าวเปิดงานต้อนรับตัวแทนเด็กและเยาวชน

“เด็กและเยาวชนควรได้รับโอกาสเป็นผู้ร่วมหาทางออกและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายดนุชา พิชยนันท์ กล่าวช่วงการเปิดงานประชุม “วันนี้เป็นเวทีแห่งการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และรุ่นต่อๆ ไป ในฐานะที่จะเป็นผู้นำพาประเทศไปสู่ความเจริญในระยะยาว จะนำเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนในวันนี้มาปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางประเทศไทยสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีความเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น”

ก่อนการเริ่มเวทีระดมความคิดเห็น ตัวแทนเยาวชนเรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดทำและบทบาทความสำคัญของแผนพัฒนาฯ โดยมีเป้าหมายที่ยั่งยืนเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย แผนฯ ดังกล่าวจะเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของกระแสโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและไอที การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การย้ายถิ่นฐาน อนาคตของการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำ และเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือการนำขยะกลับมาสร้างคุณค่าใหม่

สาระของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายพลิกโฉมประเทศไทย ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่  การสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค การเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

หญิงสาวสวมหน้ากากผ้าสีดำ กำลังกล่าวสรุปการประชุมและให้ข้อเสนอแนะ
UNICEF Thailand/2021/Ashira Suiwongsa
รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี กล่าวสรุปการประชุมและให้ข้อเสนอแนะในช่วงการตอบคำถามกับตัวแทนนักเรียนและผู้นําเยาวชน

“ต้องขอขอบคุณสภาพัฒน์ฯ ที่สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมในการพัฒนาแผนฯ ครั้งนี้ การเปิดพื้นที่นี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้แผนนี้ครอบคลุมความต้องการของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น” รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี กล่าว “เยาวชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสังคมและเสนอนวัตกรรมทางออกของปัญหาในรูปแบบใหม่ ๆ เพราะคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของโลกที่เรากำลังช่วยกันพัฒนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการรับฟังเสียงของพวกเขาและให้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อตัวพวกเขาและชุมชนของพวกเขาโดยตรง”

ตัวแทนเยาวชนร่วมระดมความคิดเห็นต่อสาระกรอบแผนพัฒนาฯ 4 ด้านในรูปแบบ World Café โดยได้แบ่งปันประสบการณ์และเสนอประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เยาวชนในประเทศต้องการเห็นในอนาคต ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนได้ให้ข้อเสนอถึงการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และควรให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนำพาประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

กลุ่มเด็กนักเรียนกำลังนำเสนอข้อคิดเห็นของพวกเขา
UNICEF Thailand/2021/Ashira Suiwongsa
ตัวแทนเยาวชนนําเสนอข้อคิดเห็นเรื่องวิธีการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้านการสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืน เยาวชนเสนอแนะให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ควรเน้นเพียงแค่การท่องเที่ยวในเมืองหลัก แต่ควรพัฒนาและเชื่อมต่อระบบคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองรองเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ นอกจากนี้ ยังควรเร่งดำเนินการวางแผนระยะยาวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้มีความรู้และเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในด้านการสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้นําด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  เยาวชนจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตแบบปลอดสารเคมีที่ควรมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และให้สนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงให้เพิ่มการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร การแพทย์ พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก

การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  

เยาวชนสะท้อนว่าการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั้งในพื้นที่ชนบทและในเมือง รวมถึงระบบการศึกษาที่เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้มากขึ้น นอกจากนี้ เยาวชนยังเสนอให้การกำหนดนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจควรตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ เด็กและเยาวชในภาวะยากจน ผู้พิการ หรือชนกลุ่มน้อย ทุกกลุ่มควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสที่เท่าเทียม รวมถึงมีมาตราการคุ้มครอง เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

การเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากอัตราการบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เยาวชนจึงเสนอให้มีการผลักดันจากภาครัฐในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญของการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และควรส่งเสริมมาตรการกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทาง โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการทำการเกษตรที่ยังคงใช้วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิกฤตมลพิษ PM 2.5 เยาวชนเรียกร้องให้มีการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นสู่การเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น

การสนับสนุนปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เยาวชนเน้นย้ำถึงการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เปราะบางที่ต้องการการสนับสนุนด้านโอกาสเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม ในด้านการพัฒนาภาครัฐ เยาวชนเสนอให้ส่งเสริมการกระจายอำนาจเพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดทำนโยบาย และจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น และควรเร่งสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานของภาครัฐสู่สาธารณะอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐได้ 

ด้านการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตัวแทนเยาวชนเสนอว่าระบบการศึกษาควรมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมในอนาคตมากยิ่งขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหา การคิดเป็นระบบ การปรับตัว ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ตามแนวโน้มปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่มีการทำงานข้ามสาขาวิชาชีพ
 

เยาวชนสองคน กำลังแบ่งปันประสบการณ์เรื่่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
UNICEF Thailand/2021/Ashira Suiwongsa
เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนและเสนอข้อคิดเห็นด้านการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ผมดีใจมากที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนร่วมหารือร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 13 ครั้งนี้” นายฉัตรชัย กรุณา ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนจากมหาวิทยาลัย กล่าว “แม้ว่าผมจะเป็นเพียงหนึ่งเสียงของคนรุ่นใหม่ แผนฯ นี้จะมีผลกระทบต่อผมและเยาวชนทุกคนในประเทศโดยตรงในอีก 5 ปีข้างหน้า วันนี้ผมได้ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นถึงความสอดคล้องต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ของแผนฯ ฉบับนี้ ผมหวังว่าข้อเสนอจากตัวแทนเยาวชนในวันนี้จะได้รับการพิจาราณาอย่างจริงจังเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการและความท้าทายที่เราต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้”

การบรรลุการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในประเทศไทยจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเยาวชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามผลตามนโยบายและแผนระดับชาติ เยาวชนเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เป็นจริงได้ หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในการร่วมสร้างผลงานที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป