Rezultati učenja

Analize rezultata učenja pomažu u procjeni koja znanja i vještine dijete treba da unaprijedi tokom svog obrazovanja. UNICEF podržava unapređenje metoda procjene i usvajanje znanja o pedagoškim praksama koje mogu unaprijediti obrazovni proces.

Learning Outcomes
UNICEF/Panjeta

Izazov

Termin “rezultati učenja” odnosi se na performanse učenika u kognitivnom domenu, naročito u oblasti pismenosti i matematike, mjerene različitim metodama. Trenutno je teško procijeniti koje oblasti u obrazovnom sistemu BiH bi, u tom smislu, trebalo da budu unaprijeđene jer postignuća, vještine i kvalitet znanja učenika u BiH još uvijek nisu testirani prema odgovarajućim međunarodnim standardima.

Rješenje

UNICEF BiH se zalaže za snažniji sistemski naglasak na rezultate učenja, nasuprot dosadašnjem fokusu na inpute u procesu obrazovanja. Podržavamo unapređenje metoda procjene vještina i kvaliteta znanja kako bi se jasnije utvrdio napredak u učenju kod djece i mladih, kao i usvajanje znanja o pedagoškim praksama koje mogu unaprijediti proces učenja.

UNICEF, takođe, podržava napore zemlje da omogući bolju procjenu rezultata učenja kroz učešće u Programu za međunarodnu procjenu postignuća učenika (PISA) koji bi u BiH, po prvi put, trebalo da počne da se implementira tokom 2018. godine. PISA će se fokusirati na čitanje, matematiku, prirodne nauke i druge međunarodne procjene. Ispitivanje PISA će biti propraćeno sekundarnom analizom rezultata i javnim dijalogom na nivou cijele države o rezultatima učenja sa opštim ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja u BiH.

Resursi

Kako PISA funkcionira?

Kako PISA doprinosi obrazovnoj reformi?

Geeta Narayan: Kakve informacije nam PISA testiranje daje?

Elizabeth Fordham: Šta nam to pruža PISA?

Elizabeth Fordham: Kakve rezultate PISA testiranja u BIH treba da očekujemo?

Geeta Narayan: Svi moramo preuzeti odgovornost za kreiranje boljeg obrazovnog sistema