Rani rast i razvoj djece

UNICEF-ov program pruža podršku fizičkom, emocionalnom i intelektualnom razvoju djeteta kao osnove za dobro zdravlje tokom cijelog života

ECD
UNICEF/A.Kapetanović

Izazov

Značajan broj djece u BiH ne dobija adekvatnu zdravstvenu zaštitu, što dovodi do zastoja i poteškoća u razvoju i ozbiljnih bolesti. Pored toga, nejednakosti u ostvarivanju prava na zdravlje i dalje utiču na stopu mortaliteta novorođenčadi i djece mlađe od pet godina.

BiH se i dalje suočava sa brojnim izazovima kada je riječ o ranom otkrivanju poteškoća u razvoju i adekvatnim intervencijama. Stopa imunizacije je i dalje niska, a nejednakosti su prisutne i kada je riječ o neuhranjenosti djece do pet godina starosti.

Neke od prepreka u ostvarivanju punog razvoja u ranom djetinjstvu uključuju nedostatak resursa, nizak nivo informisanosti o dostupnim zdravstvenim uslugama među marginalizovanim grupama stanovništva, te ograničen broj kvalifikovanog osoblja.

Rješenje

Kako bi se unaprijedili zdravstveni uslovi za svu djecu u BiH, intervencije UNICEF-a su fokusirane na sljedeće prioritete:

• Omogućavanje pristupa uslugama ranog rasta i razvoja za najmanje 35.000 djece do pet godina, uključujući kućne posjete, rano otkrivanje poteškoća i smetnji u razvoju, te rane intervencije za djecu sa poteškoćama u razvoju.

• Uvođenje održivih i kvalitetnih usluga inkluzivnog razvoja u ranom djetinjstvu, naročito za ugrožene i društveno isključene porodice sa malom djecom, kao što su romske porodice i porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

• Podrška zemlji u dostizanju evropskih standarda u području imunizacije, naročito u smanjivanju rizika od divljeg poliovirusa, rješavanjem problema nejednakosti i podrškom ciljanim programima imunizacije, sa posebnim fokusom na romsku djecu.

• Pružanje tehničke pomoći udruženjima pedijatara širom BiH za uvođenje dodatnih usluga u standarde i norme zdravstvenog sistema.

• Podrška programima zdrave ishrane u vrtićima, predškolskim i školskim ustanovama širom BiH.

• Javno zagovaranje i podrška uvođenju najviših standarda u pogledu stvaranja optimalnih uslova za pravilan rast i razvoj djece.

Tokom 2011. i 2012. godine na nivou entiteta u BiH usvojeni su dokumenti „Politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH“ i „Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za period 2011 – 2016“, te pripremljen dokument „Okvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH“, kojima su definisane aktivnosti za osnaživanje koncepta društvene brige o djeci.

U navedenim dokumentima ističe se težnja ka najvišim standardima zajednice u pogledu stvaranja optimalnih uslova za pravilan rast i razvoj djece, kako bi se svakom djetetu, bez obzira na sredinu iz koje potiče i njihove individualne mogućnosti, obezbijedili uslovi za zdrav početak života i dostizanje punog razvojnog potencijala.

Zajednički cilj je jačanje aktivnosti osnaživanja porodice i odgovornog roditeljstva, razvijanje integrisanog pristupa rastu i razvoju djece, jačanje intersektorske saradnje i multidisciplinarnosti, jačanje kadrovskih potencijala institucija sistema socijalne zaštite, posebna briga za kategorije socijalno isključene djece i porodica, unapređenje sistema detekcije i intervencije, te stvaranje sigurnog ambijenta u kojem se dijete rađa, razvija, uči i živi.