Imunizacija

Sva djeca, bez obzira na zemlju ili okolnosti u kojima žive, imaju pravo da se razvijaju i napreduju. Kao ključna komponenta ljudskog prava na zdravlje, imunizacija spašava milione života i štiti djecu od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama.

Baby Immunization
UNICEF/A.Kapetanović

Izazov

Čuvajući djecu od teških bolesti, vakcine igraju centralnu ulogu u sprečavanju smrtnih slučajeva kod djece. Ukoliko su primljene u odgovarajućem rasporedu, vakcine pružaju najbolju moguću zaštitu za djecu u trenutku kada im je zaštita najpotrebnija.

Zemlje sa srednjim i visokim prihodima u Evropi imaju dugu tradiciju imunizacije i proteklih godina su uvele nove vakcine za zaštitu djece od brojnih bolesti. Nažalost, BiH je u velikoj opasnosti od pojave određenih oboljenja zbog niske stope pokrivenosti imunizacijom (68% u cjelini i samo četiri odsto za romsku djecu). Prema podacima institucija u BiH, stopa imunizacije nastavlja da opada, naročito za male boginje, zauške i rubeolu (MMR).

Aktuelni programi imunizacije suočavaju se sa brojnim izazovima, uključujući:

• Globalne promjene u proizvodnji i dostupnosti vakcina

• Povećanje troškova postojećih vakcina

• Visoki troškovi i neadekvatno snabdijevanje novim vakcinama

• Slabo planiranje nabavke vakcina na nivou zemlje

• Rastuće nepovjerenje među roditeljima u vezi sa efikasnošću vakcina

• Različite rasporede vakcinacije, vrste vakcinacija i nabavke vakcina širom zemlje

  Više od 1,5 miliona djece širom svijeta godišnje umire od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom

Kao rezultat toga, BiH se u 2014. godini suočila sa ozbiljnom epidemijom boginja u Srednjobosanskom kantonu kada je registrovano 5048 osoba oboljelih od ove bolesti. Osim toga, BiH je jedna od četiri zemlje u Evropi (uključujući Rumuniju, Ukrajinu i Gruziju) u kojoj postoji visoki rizik od pojave poliovirusa.

Stoga su u BiH potrebna održiva rješenja za nabavku vakcina i povećanje budžeta za rad na imunizaciji, uključujući komunikaciju, društvenu mobilizaciju i nabavku opreme za hladni lanac.

Saznajte više o Svjetskoj sedmici imunizacije 2018

Imunizacija spasi 2-3 miliona života svake godine. Vakcine danas štite više djece nego ikada prije, ali gotovo jedno od pet novorođenčadi propusti osnovne vakcine koje su im potrebne da ostanu živa i zdrava. Nizak nivo imunizacije među siromašnom i marginalizovanom djecom ugrožava napredak koji se ostvaruje u drugim oblastima zaštite zdravlja majki i djece.

  Rješenje

  UNICEF sarađuje sa partnerima u vladama, organizacijama civilnog društva, drugim UN agencijama i privatnom sektoru kako bi obezbijedili imunizaciju za djecu kojoj je zaštita najpotrebnija.

  UNICEF-ov program imunizacije pomaže identifikaciji djece koja su iz različitih razloga isključena iz zdravstvenog sistema i doprinosi pružanju adekvatne njege djeci i njihovim majkama.

  Jedan od ciljeva Programa UNICEF-a za BiH je podrška zemlji u ostvarivanju evropskih standarda u području imunizacije, naročito u smanjenju rizika od divljeg poliovirusa. Takođe, cilj UNICEF-a je rješavanje problema nejednakosti u dostupnosti imunizacije te podrška ciljanih programima imunizacije, naročito za romsku djecu.  

  Imunizacija će biti mnogo uspješnija ukoliko je dostupna svima, na blagovremen i pravilan način. Zalaganje za dostupnost imunizacije posebno je važna za ugrožene i isključene porodice sa malom djecom, kao što su pripadnici romske zajednice i porodice koje se staraju o djeci sa teškoćama u razvoju.

  Javno zagovaranje radi promjene negativnog stava prema vakcinaciji trebalo bi da vrati povjerenje u proces imunizacije.

  UNICEF pruža podršku vlastima u BiH u sljedećim prioritetnim intervencijama s ciljem osiguranja održivog i ekonomičnog programa imunizacije:

  • Pravovremeno planiranje i osiguravanje sredstava za nabavku vakcina
  • Nastavak nabavke sigurnih i djelotvornih vakcina
  • Unapređenje kvalitete pružanja usluga i hladnog lanca
  • Jačanje svijesti o značaju i efikasnosti imunizacije među roditeljima i zdravstvenim radnicima
  • Ciljane intervencije za svu nevakcinisanu djecu

  Aktivnosti UNICEF-a u programu imunizacije u BiH uključuju:

  • Dijalog o javnim politikama i izgradnju kapaciteta za održivo finansiranje imunizacije, planiranje budžeta i nabavku vakcina
  • Analizu i podršku javnom upravljanju programom imunizacije
  • Jačanje institucionalnih kapaciteta u planiranju, hladnom lancu, monitoringu temperature i logistici
  • Izradu i implementaciju najboljeg modela za terensku imunizaciju za teško dostupnu, nevakcinisanu djecu, naročito među romskom populacijom
  • Podizanje svijesti o značaju i djelotvornosti imunizacije među kreatorima politika, pružaocima zdravstvenih usluga, roditeljima, medijima, nevladinim i vladinim organizacijama te širom javnosti.