เป็นได้ดั่งใจฝันด้วยการอ่าน

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของเด็กในประเทศไทย

โชติรส สุขสังวรวงศ์
นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องกะพัดอ่านหนังสือระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านสัปดาห์ละเล่มในโรงเรียน”
Banchongkapad School/2022
20 ธันวาคม 2022