ผลกระทบสำคัญ 5 ด้าน ของโรคโควิด-19 ที่มีต่อเด็กในประเทศไทย

หากไม่ลงมือแก้ไขอย่างจริงจังตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ อาจได้รับผลกระทบในระยะยาว

ดิลฉัตร ซุสสุโพวา
กลุ่มเด็กยืนอยู่ด้วยกันสวมหน้ากากอนามัย
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
22 กรกฎาคม 2022

แม้เด็ก ๆ อาจไม่ใช่ผู้เผชิญหน้ากับการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 โดยตรง แต่ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพนี้ก็นับเป็นช่วงเวลาวิกฤติของพวกเขา ผลกระทบจากภาวะการระบาดครั้งใหญ่ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเด็ก ๆ อาจอยู่กับพวกเขาไปตลอดชีวิต และมีความรุนแรงที่สุดต่อเด็ก ๆ ในกลุ่มที่ขาดโอกาสและเปราะบาง จาก “รายงานผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” ฉบับล่าสุดขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าเด็ก ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากใน 5 ด้านสำคัญ ดังนี้

สุขภาพที่ย่ำแย่และโภชนาการ

 • จากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในการระบาดระลอกที่สาม (ช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ปี 2564) มีร้อยละ 10-25 เป็นเด็ก
 • ประมาณร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและครัวเรือนที่มีเด็กและสตรี ขาดแคลนอาหารในช่วงปีแรกของการระบาดของโรคโควิด-19
 • อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงร้อยละ 4.32 ในช่วงการล็อกดาวน์ครั้งแรกในปี 2563
ครอบครัวในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับ Magic Bag จากยูนิเซฟ ในปี 2564
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
ครอบครัวในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับ Magic Bag จากยูนิเซฟ ในปี 2564

ปัญหาความยากจนที่รุนแรงขึ้น

 • ในปี 2563 มีคนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน* เพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 คน ระดับความยากจนในกลุ่มเด็กสูงกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ๆ โดยเพิ่มจากร้อยละ 9.8 เป็นร้อยละ 11.1 ในช่วงอายุ 6-14 ปี

  *เส้นความยากจน (Poverty Line) สะท้อนค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่ำที่คนจะดำรงชีวิตอยู่ได้ (Minimum requirement) ในสังคม โดยคนที่มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่ำกว่าเส้นความยากจนจะถือว่าเป็นคนจน

การสูญเสียการเรียนรู้

 • การปิดโรงเรียนในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเด็กอายุระหว่าง 3-17 ปี เกือบ 9 ล้านคน และการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งผลกระทบต่อเด็กอายุระหว่าง 36-59 เดือน ถึงร้อยละ 86.3 จากจำนวนเด็กทั้งหมดในช่วงวัยดังกล่าว
 • ในปี 2564 เด็กนักเรียนจำนวน 271,792 คน ไม่มีคอมพิวเตอร์ และจำนวน 2,733 คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตาก นครราชสีมา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ประสบปัญหาในการเข้าถึงไฟฟ้าและอุปกรณ์เรียนออนไลน์มากที่สุด
 • มีเด็กอายุระหว่าง 6-17 ปี จากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพียงร้อยละ 86 เท่านั้นที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนในปี 2564 เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากไม่มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในโรงเรียน และพ่อแม่และตัวเด็กนักเรียนเองกังวลว่าอาจจะติดโรคโควิด-19

ปัญหาด้านสุขภาพจิต

 • ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเด็กวัยรุ่น ร้อยละ 85 รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของที่บ้าน ร้อยละ 66 กังวลเรื่องการศึกษา และร้อยละ 75 กังวลเรื่องสุขภาพจิต
 • เด็กผู้หญิง วัยรุ่นตอนปลาย และวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด มีความกังวลและเปราะบางต่อความสิ้นหวังในช่วงล็อกดาวน์มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเด็ก ๆ

 • จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเด็ก 441 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ต้องสูญเสียคุณพ่อหรือคุณแม่ไป ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2564

 

การที่จะก้าวไปข้างหน้า ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ต้องทำให้เกิดการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วถึงทุกคนในสังคม

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อพวกเด็ก ๆ ทั้ง 5 ด้านที่กล่าวถึงมานี้ สามารถบรรเทาลงได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส และร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านบริการที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งครอบคลุมด้าน การคุ้มครองทางสังคม การศึกษา สุขภาพ และการคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายฝ่าย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้กลุ่มที่เปราะบางที่สุดในภาวะวิกฤตินี้ ได้มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และได้รับการศึกษาอย่างไม่ขาดตอน

ยูนิเซฟได้แจกจ่ายอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการป้องกันตัวจากโควิด-19 ให้แก่เด็กและครอบครัว
UNICEF Thailand/2020/Sukhum Preechapanich
ยูนิเซฟได้แจกจ่ายอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการป้องกันตัวจากโควิด-19 ให้แก่เด็กและครอบครัวในชุมชนคลองเตยในช่วงที่โควิด-19 ระบาด

ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรและผู้บริจาค ยูนิเซฟจึงสามารถ

 • ให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในกลุ่มเปราะบางที่สุด โดยการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ ชุดสุขอนามัย คู่มือการดูแลตนเอง อุปกรณ์จัดเก็บและขนส่งวัคซีน  และเครื่องผลิตออกซิเจน
 • ช่วยให้ครอบครัวจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและช่วยป้องกันไม่ให้เด็กที่ติดโควิด -19 ต้องถูกแยกออกจากครอบครัวอันเป็นผลจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัยท่ามกลางการแพร่ระบาด
 • ผลักดันให้มีการขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กให้ครอบคลุมทุกครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสนับสนุนโครงการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมในช่วงระยะแรกของการแพร่ระบาด นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนผ่านโครงการ Box of Life และโครงการระดมทุนฉุกเฉินเพื่อจัดหาและส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่เด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 • จัดหาหนังสือและของเล่นให้แก่เด็ก ๆ ในกลุ่มครอบครัวที่ยากจนและกลุ่มครอบครัวแรงงานข้ามชาติกว่า 10,000 คน ในช่วงที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยถูกปิด นอกจากนี้เรายังได้รณรงค์ให้มีการจัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนให้แก่ครูอาจารย์ รวมถึงสนับสนุนการเปิดเรียนใหม่อย่างปลอดภัยของภาครัฐ
ยูนิเซฟจัดส่งกล่องมหัศจรรย์บรรจุของเล่น หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนรู้ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร
UNICEF Thailand/2021/Sukhum Preechapanich
ยูนิเซฟจัดส่งกล่องมหัศจรรย์บรรจุของเล่น หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนรู้ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร
 • สนับสนุนช่องทางปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ให้กับคนหนุ่มสาวกว่า 30,000 คน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และ วัยรุ่น ผ่านโครงการ Every Day Is Mind Day โอกาสพักใจมีได้ทุกวัน
 • ทำงานร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาแผนการเลี้ยงดูทดแทนระดับชาติเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะมีสิทธิที่จะได้อยู่และเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีครอบครัวที่เอาใจใส่

 

ยูนิเซฟทำงานเพื่อเด็ก ๆ ในประเทศไทยมานานกว่า 75 ปี และด้วยการสนับสนุนจากทุกท่าน เราจะมุ่งมั่นในการทำให้นโยบายและความช่วยเหลือที่ได้มอบให้แก่เด็ก ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ สามารถดำเนินต่อไปได้ ความพยายามเหล่านี้จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคนและอนาคตของประเทศไทยในช่วงที่วิกฤติโรคระบาดนี้สิ้นสุดลง

อ่านรายงานผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ฉบับเต็ม ที่นี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ยูนิเซฟมีให้แก่เด็กและครอบครัว นับตั้งแต่การเริ่มต้นของการแพร่ระบาดที่นี่

คุณก็สามารถร่วมกับเราได้ผ่านการเป็นอาสาสมัครกับโครงการ I Am UNICEF บริจาคเพื่อเด็ก ๆ หรือสมัครรับข่าวสารจากยูนิเซฟ