อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

สิทธิที่เด็กทุกคนต้องได้รับ

A group of boys and girls leaning out from the window, smiling and looking at the camera.
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงสำคัญที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอธิบายคำจำกัดความของคำว่าเด็ก สิทธิทั้งหมด และหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ สิทธิทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน มีความสำคัญเท่าเทียมกัน และไม่สามารถลิดรอนไปจากเด็กได้
 

หน้าปกเอกสารอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับภาษาไทย
ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย, อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด