การบริจาคเงินจากบริษัท

การบริจาคของบริษัทและพนักงานของท่านสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังสำหรับเด็กๆ

การบริจาคเงินจากบริษัท
UNICEF Thailand

การบริจาคเงินจากบริษัท

การบริจาคของบริษัทและพนักงานของท่านสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังสำหรับเด็กๆ

ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการช่วยทำงานของยูนิเซฟในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กๆ ภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลืองานของยูนิเซฟทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกสามารถทำได้ดังนี้

  • สร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก
  • แบ่งปันทรัพยากรของบริษัท ความเชี่ยวชาญ และ นวัตกรรมแนวทางแก้ไขปัญหา
  • ระดมความช่วยเหลือจากพนักงาน ลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  • นำวิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อเด็กไปใช้ในสถานที่ทำงาน
  • และ ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิทธิของเด็ก

หากบริษัทของท่านมีความสนใจที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ หรือ มีความประสงค์อยากบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่ unicefthailand@unicef.org หรือ โทร 02 356 9299

ท่านจะสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟได้อย่างไร