Imirire

Imirire myiza ni ishingiro ryo kubaho k’umwana, ubuzima ndetse no gukura. UNICEF yita cyane ku minsi 1,000 yambere y’ingenzi y’ubuzima bw’umwana iharanira imirire myiza ya buri mwana mu Rwanda.

A father in Gicumbi District, Rwanda surveys his kitchen garden vegetables with his young daughter.
UNICEF/UN0307927/Muellenmeister