कोभिड-१९ को सन्दर्भमा रोजगारदाताहरूले आफ्नो व्यवसाय/संस्थालाई कसरी परिवार मैत्री बनाउन सक्छन्?

व्यवसाय/संस्थाले चाल्न सक्ने कदमहरू

युनिसेफ
This image shows a child being held by the mother
UNICEF Nepal