हामी कहाँ र कसरी काम गर्छौ

पुग्न कठीन, सहयोगबाट टाढा रहेका ठाउँसम्म पुग्न हामीले निरन्तर काम गर्छौं

UNICEF worker in Nepal
UNICEF Nepal/2018/AKarki