केही गरौँ

नेपालमा रहेका बालबालिकाको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न हामीसँग आवद्ध हुनुहोस् ।

Immunizing a child
UNICEF Nepal/2011/SShrestha