ឱកាសចំនួន៥សម្រាប់កុមារ យើងត្រូវចាប់យកពេលនេះ៖

លិខិតចំហអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងពិតជាអាចគិតគូរជាថ្មីពីពិភពលោកកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប ក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

ED Letter hero image 2021
UNICEF