វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ១៩ / COVID-19)៖ ចំណេះដឹងឪពុកម្តាយគួរស្វែងយល់

វិធីការពារខ្លួនអ្នក និងកូនៗរបស់អ្នក

UNICEF
Peam Chi Kang primary school in Peam Chi Commune, Kang Meas District. Hand washing after use of toilet, a must for all children in school.
UNICEF/UN049876/Pirozzi