អនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការពារសុខភាព និងកសាងអនាគត

ការខ្វះទឹកស្អាត និងអនាម័យ (WASH) អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារក្រីក្របន្តជាប់ក្នុងវដ្ដនៃភាពក្រីក្រ។ នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាល បង្គន់ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយយូនីសេហ្វកំពុងធ្វើឲ្យសុខភាពល្អប្រសើរឡើង កុមារបន្តការសិក្សា និងកាត់បន្ថយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។

Cristyn Lloyd
Safe sanitation protects health and builds futures
UNICEF Cambodia/2024/Cristyn Lloyd
11 មេសា 2024