អនាម័យនាំមកនូវសុខភាព និងក្ដីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្របំផុត

ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីយូនីសេហ្វ បុគ្គលឆ្នើមនៅសហគមន៍ខិតខំធ្វើការងារដើម្បីជួយគ្រួសារក្រីក្រក្នុងការផ្ដល់អនាម័យសង្គ្រោះជីវិតកុមាររងគ្រោះថ្នាក់ពីបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

Cristyn Lloyd
© UNICEF Cambodia/2024/Cristyn Lloyd
UNICEF Cambodia/2024/Cristyn Lloyd
09 មេសា 2024