របៀបនិយាយជាមួយកូនអំពីការរករឿងឈ្លោះ

គន្លឹះជំនួយសម្រាប់ឪពុកម្តាយ

A female student standing outside a classroom
UNICEF Cambodia/2015/Fenton