“តោះ ឆាតលេង ហេស៎” យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការល្បួងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ការជួបជាមួយមនុស្សថ្មីៗនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ គឺជារឿងរំភើប ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រាកដថា មិត្តភាពទាំងនោះ គឺជាទំនាក់ទំនងដ៏សមរម្យ និងត្រឹមត្រូវ។

 “តោះ ឆាតលេង ហេស៎” យុទ្ធនាការស្តីពីការល្បួងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ