Veliki interes i potreba za supervizijom u centrima za socijalni rad

Osnaživanjem i jačanjem samopouzdanja stručnih radnika kroz profesionalnu podršku, do poboljšanja kvaliteta usluge i unapređenja zadovoljstva korisnika

Almir Panjeta za UNICEF
Veliki interes i potreba za supervizijom u centrima za socijalni rad
UNICEF/Panjeta
05 Oktobar/listopad 2021

“Drago mi je da je nakon 10 godina čekanja došao red da i mi negdje pokažemo ono što znamo i što možemo da ponudimo stručnim radnicima, a to je supervizija u psiho-socijalnom radu”, kazala je Andrea Puhalić, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci i predsjednica Asocijacije supervizora u BiH, na početku nedavno održanog Intervizijskog sastanka pod nazivom: "Evaluacija procesa supervizijske prakse u centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj".

“Naše supervizorice protekla četiri mjeseca vodile su supervizijske grupe i na taj način najbolje promovisale superviziju, jer mi možemo da pričamo šta želimo, ali ono na terenu je najvažnije i najbolji pokazitelj šta supervizija može dati i kako da doprinese”, pojašnjava, dodajući kako su iskustva na terenu pokazala kako su ogromna želja i potreba za nastavkom supervizije.

“Za četiri mjeseca smo napravili pripremu programa, nastavni plan i program edukacije, potpisivanje sporazuma, supervizijsku praksu – s našim magistricama supervizije, da one zapravo već pružaju superviziju u centrima za socijalni rad – svaka u po dva, i to je tek početak. Treba duže, treba više supervizora, i treba više supervizija”, kaže profesorica Andrea Puhalić.

Spomenuti Intervizijski sastanak organizovan je u okviru projekta "Implementacija supervizije u sistem socijalne zaštite u Republici Srpskoj, kroz podršku razvoju supervizijske edukacije i prakse" koji provode Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Asocijacija supervizora u BiH uz podršku UNICEF-a BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC.

Intervizijski sastanak
UNICEF/Panjeta
Adrea Puhalic
UNICEF/Panjeta

“U fazi smo da imamo prihvaćen program za edukaciju za superviziju na Fakultetu političkih nauka, imamo podršku našeg fakulteta, to je zvanično program edukacije na fakultetu, početkom oktobra ćemo napraviti prijemni ispit, i krajem oktobra prva predavanja. Nakon dvogodišnjeg studija dobićemo edukovana 24 supervizora, i kad uz ovih osam budemo imali njih 32, za prvu ruku možemo da pokrivamo centre za socijalni rad, i da obezbijedimo da svaki centar za socijalni rad ima supervizora”, optimistična je prof. Andrea Puhalić,  

Branka Sladojević, načelnica odjeljenja za porodičnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS ističe značaj supervizije kao procesa jačanja kapaciteta socijalnih radnika u centrima za socijalni rad, prevencija profesionalnog sagorijevanja stručnih radnika, zaštite njihovog mentalnog zdravlja i poboljšanja kvaliteta usluge.

“Analizirali smo stanje, i vidjeli smo da je to zaista neophodno, da je posao težak i da se povećava, da su stručni radnici u velikim problemima, i poslali smo svim centrima upite i gotovo svi su rekli da žele i poslali nam motivaciona pisma. Tražili smo da se direktori izjasne, pošto oni treba da uvedu superviziju u svoje ustanove, i kroz tu inicijativu  smo vidjeli da su zaista motivisani, da to željno očekuju i da je to neophodno da bismo sačuvali  mentalno zdravlje strucnih radnika, i da nam ne nestane nekako unapređenje samog sistema usluga u socijalnoj zaštiti u RS. Motivi su bili odlični, vrlo su zainteresovani, kao i sami stručni radnici”, kaže Branka Sladojević, ističući kako su većina direktorica i direktora centara kao glavni cilj zbog kojeg žele da se provede supervizija naveli upravo rasterećenje radnika, jačanje njihovih stručnih kapaciteta, osnaživanje i jačanje samopouzdanja, poboljšanje kvaliteta usluge, i svakako su isticali unapređenje zadovoljstva korisnika:

“Na ovaj način oni se i emocionalno rasterećuju, poboljšava se kvalitet njihovog rada, postaju zadovoljniji na neki način, a razmjenjujući iskustva doživljavaju lični razvoj i napredovanje. Jačaju kao stručnjaci-profesionalci, štite svoje mentalno zdravlje, daju bolju uslugu, a to sve utiče na unapređenje socijalne zaštite u RS. Mislim da će kroz proces supervizije dignitet stručnih radnika u centrima za socijalni rad porasti, nastojaćemo da to promovišemo, i da javno mnijenje shvati koja je uloga stručnih radnika, koliko je to težak i odgovoran posao, šta je to što oni daju, koje sve usluge pružaju i koliko je to značajno za naše stanovništvo”, najavljuje Branka Sladojević, dodajući kako se nadam da će planirana edukacija na Fakultetu političkih nauka biti i realizovana:

Branka Sladojević, načelnica odjeljenja za porodičnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS
UNICEF/Panjeta
Intervizijski sastanka pod nazivom: "Evaluacija procesa supervizijske prakse u centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj
UNICEF/Panjeta

“Vrlo kvalitetno je pripremljena i potvrđena od eminentnih stručnjaka, autoriteta iz ove oblasti. Na naučno-mastavnom vijeću Fakulteta potpisan je memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te Fakulteta političkih nauka, radi se o jednoj kvalitetnoj dvogodišnjoj edukaciji kojom ćemo dobiti još 24 supervizora i moći ćemo pokriti čitav sistem socijalne zaštite za realizaciju i provođenje supervizije. Imamo mnogo zainteresovanih, oko 80 ljudi je zainteresovano, ali za početak idemo laganim koracima i ono što možemo realno uraditi, tako da je ovaj koncept uvođenja supervizije u socijalnoj zaštiti kakav smo zamislili održiv, uz jednu kontinuiranu edukaciju, usavršavanje i poboljšavanje usluga socijalne zaštite”.

Do sada urađenim, ali i predstojećim aktivnostima zadovoljan je i Vladimir Makarić, pomoćnik Ministra zdravlјa i socijalne zaštite RS:

“Moram posebno istaći zadovoljstvo i prenijeti zadovoljstvo ministra kao i kolega u resoru, jer je ovo nešto što je očito bila nasušna potreba u sistemu socijalne zaštite. Istraživanja i analize stanja i potreba u sistemu socijalne zaštite i centrima za socijalni rad su pokazali da je supervizija nešto što je veoma potrebno našim kolegama stručnim radnicima na terenu. Zakonska regulativa u RS koja se tiče socijalne zaštite propisala i superviziju kao vrstu podrške stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite, tako da smo si uzeli za obavezu da se potrudimo i nađemo načina kako da superviziju uvedemo u sistem socijalne zaštite”, kaže Vladimir Makarić, potcrtavajući kako je kao i svaki drugi, i ovaj početak bio težak:

“Kroz predan rad i dobru saradnju sa Fakultetom političkih nauka i Asocijacijom supervizora BiH i UNICEF-om uspjeli smo da prebolimo “početničke dječije bolesti” i da se na neki način upustimo u ozbiljne aktivnosti koje su dovele do toga da danas imamo intervizijski sastanak na kojem možemo ćuti iskustva sa terena, šta je to urađeno, kakve su povratne informacije i da vidimo kako ćemo ubuduće da nastavimo rad na superviziji i prezentujemo kompletan projekat, odnosno program koji se odnosi na uvođenje supervizije u sistem socijalne zaštite u RS, prvenstveno u centre za socijalni rad, kako onaj kroz superviziju u centrima, tako i na dio koji se tiče obuke, odnosno edukacije budućih supervizora koja će se provoditi na FPN”, dodaje, napominjući kako je sve do sada urađeno ozbiljan temelj:

“Nadamo se da će se naši planovi ostvariti, da će iz ovoga proizaći i obavezna supervizija u centrima, odnosno pruđanje supervizije stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite, i možda postdiplomski program na studijima političkih nauka gdje će se izučavati i program za supervizore”.

Vladimir Makarić, pomoćnik Ministra zdravlјa i socijalne zaštite RS:
UNICEF/Panjeta

“Supervizija je jedan oblik profesionalne podrške koji jača i lične i profesionalne kapacitete stručnih radnika za obavljanje profesionalne prakse. Supervizija ima svoju primjenu u pomoći u radu svim profesionalnim pomagačima. Ne samo radnicima u socijalnoj zaštiti, već svugdje gdje su stručni radnici-praktičari uključeni u intenzivan odnos sa korisnicima, i dugotrajno taj intenzivan odnos iscrpljuje. Zato što korisnici u nas unose različite nevolje, nesreće, teška osjećanja, mi treba da ih filtriramo i vratimo u nekom pozitivnom obliku, i šta se dešava s nama?”, pojašnjava Andrea Puhalić, dodajući kako je u centrima za socijalni rad “najširi dijapazon uvida u nedace sa kojima se ljudi nose   možda od bilo koje druge službe uopšte u društvu”:

Branka Trivić, diplomirana socijalna radnica sa dugogodišnjim iskustvom rada u centru za socijalni rad, i jedna od supervizorica koja je tokom protekla četiri mjeseca obavljala superviziju u sklopu Projekta, kaže kako pored edukacija i drugih vrsta stručnih usavršavanja, supervizija nudi novu dimenziju podrške:

“To znači učenje kroz proradu vlastitog i tuđeg iskustva, što je vrlo prijemćivo za upotrebu, posebno kada se u grupi to diskutuje, kad čovjek iskustveno dobije novi alat za upotrebu, osnaži se za provođenje neke druge metodologije rada ili nekih drugih ideja u radu. Mislim da imamo odgovornost da promovišemo superviziju i njeno uvođenje u sistem, i da ljudima kojima smo ponudili to iskustvo omogućimo kontinuitet, jer iz njihovog iskustva se omasovila grupa ljudi i potreba koju zrcale kolege iz centara. Vjerujem da smo na početku velikog posla da do svakog stručnog radnika dođe prilika da iskusi tu vrstu podrške, i nekako proširenje vlastitih kompetencija i uvida u daljnjem radu jer na koncu – imamo odgovornost prema klijentu i životu koji nam praktično stavlja u ruke a ne bismo se smjeli igrati ni sa svoijim znanjem, ni sa svojim neznanjem”, kaže Branka Trivić, a njeno mišljenje o značaju supervizije dijeli i supervizorica i socijalna radnica sa dugogodišnjim iskustvom Anđelka Boljanović koja kaže kako je ostvarenje njenog sna bilo da se krene sa supervizijom:

“Veliko zadovoljstvo i sreću sam imala kad smo krenuli sa supervizijom, s obzirom da sam kroz dugogodišnji rad u centru za socijalni rad imala priliku da uočim koliko je nama svima supervizija potrebna”.

Sandra Kukić iz odjela za zaštitu djece u UNICEF-u BiH kaže kako je čitav inicijativa za osmišljavanje jednog ovakvog Projekta došla kao potreba da se odgovori na potrebe profesionalaca koji su u sistemu dječije zaštite i koji svakodnevno rade na zaštiti djece i njihovih porodica:

“U implementaciji saradjuju Ministarstvo zdravlja I socijalne zastite RS I Asocijacija supervizora BiH  uz podršku Švicarske agencije za saradnju (SDC). Poseban fokus implementiranih aktivnosti je na podršci pomagačima, što je negdje u sistemu čini mi se i dobro prepoznato kao jako važno. U ovom slučaju govorimo o socijalnim radnicima, uposlenim u centrima za socijalni rad u RS. Ohrabrujuće je praktično vidjeti da je potreba za profesionalnom supervizijom shvaćena veoma ozbiljno, te da je pomoć pomagačima prepoznata kao mogućnost da se dalje radi multidisciplinarno i da se podržava multisektorska saradnja kako bismo imali zajednički cilj ka holističkom pristupu potrebama djece, porodica i zajednice. Dobra podrška profesionalcima u službama zaštite djece je dugoročan ulog, i kada želimo da stavimo dijete u centar važno je i da superviziju posmatramo kao jedan dugoročan ulog u izgradnji kapaciteta profesionalaca”, zaključuje Sandra Kukić.