เด็กเป็นเรื่องของทุกคน: คู่มือฉบับ 2.1

เครื่องมือสำหรับการกำหนดนโยบาย ประเมินผลกระทบ และการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิเด็ก

Children at an early childhood development centre
UNICEF/UN0161262/Thuentap

ไฮไลต์

หนังสือ เด็กเป็นเรื่องของทุกคน:คู่มือฉบับ 2.1 ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับการกำหนดนโยบาย ประเมินผลกระทบ และการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิเด็ก ตามแนวทาง สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles - CRBP)

เด็กเป็นเรื่องของทุกคน: คู่มือฉบับ 2.1 (ภาษาไทย)
ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด