รายงานสรุปการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม

สำหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก | รายงานฉบับประเทศไทย ดำเนินการศึกษาปี 2565

กลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมหญิงและชายกำลังจับกลุ่มคุยกัน
UNICEF Thailand/2016/Metee Thuentap

ไฮไลต์

รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จะอธิบายถึงความต้องการด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมในบริบทของบริการสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม รวมถึงชี้บ่งให้เห็นถึงโอกาส ความท้าทาย และข้อแนะนำในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศไทย

หน้าปกรายงานสรุป การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและสังคม สำหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก รายงานฉบับประเทศไทย ดำเนินการปี 2565
ผู้แต่ง
Burnet Institute, Department of Mental Health, Mahidol University, UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด