รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแก้ไขความยากจนแห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

A group photo of a family comprising of the grandparents at the back and the mother holding her baby.
UNICEF Thailand/2014/Aphiluck Puangkaew

ไฮไลต์

รายงานนี้นำเสนอดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็กสำหรับประเทศไทย หรือ MPI ของเด็ก (Child Multidimensional Poverty Index) ดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็กได้รับการพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลความขัดสนด้านต่างๆ ที่สำคัญของเด็กอายุ 0 ถึง 17 ปี ซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยากจนหลายมิติในเด็กนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเสริมสร้างทุนทางมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความยากจนในทุกมิติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

หน้าปกรายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย
Author
Oxford Poverty and Human Development Initiative, Oxford University
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 4,91 MB) (PDF, 3,64 MB)