ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

Developing 21st century skills for students in a classroom
OBEC

ไฮไลต์

เอกสารฉบับนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานทักษะชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศพร้อมกับแนวทางที่มองเห็นได้และใช้ได้จริง เพื่อนำการเรียนรู้ทักษะชีวิตไปใช้ในชั้นเรียนและทำให้การเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำมาใช้ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศและในแผนงานการฝึกอบรมครูและใช้โดยครูแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง แนวทางการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับครูในทุกวิชาและทุกชั้นที่จะสังเกตการปฏิบัติและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งให้แนวคิดและคำแนะนำเกี่ยวกับการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้ และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน

21st Century Skills Education Teacher Manual
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย and Right to Play Thailand Foundation
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด