การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565

ข้อมูลความลำบากหรือปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ของผู้พิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ภาพประกอบของกลุ่มคน มีพ่อและแม่ โดยคุณพ่อกำลังอุ้มเด็กอยู่ มีเด็กผู้หญิงที่กำลังนั่งรถเข็นและเด็กผู้ชายเดินถือไม้เท้าซึ่งสื่อให้เห็นว่าเขาตาบอด พื้นหลังเป็นสีม่วงลายคลื่นและมีไอคอนเป็นรูปสมอง ตา หู และรถเข็น ภาพนี้สื่อถึงแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงสำหรับผู้พิการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ไฮไลต์

การสำรวจครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลความลำบากหรือปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ ของผู้พิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงความลำบากในการดูแลตนเอง และผลกระทบจากความลำบากหรือปัญหาสุขภาพต่อการใช้ ชีวิตประจำวัน เช่น ผลกระทบความสามารถในการมีส่วนร่วม นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูล การศึกษา การทำงาน การจดทะเบียนคนพิการ การเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ (เช่น เบี้ยความพิการ และเครื่องช่วย เป็นต้น) การใช้คอมพิวเตอร์ และข้อมูลของผู้ดูแล

การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกที่ใช้ชุดคำถามความพิการของเด็ก (Child Functioning Module: CFM) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มวอชิงตัน (Washington Group: WG) และองค์การยูนิเซฟ เพื่อเก็บข้อมูลความพิการที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอายุ 2 - 17 ปี และใช้ชุดคำถามขยายเกี่ยวกับความพิการของ กลุ่มวอชิงตัน สำหรับผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปอีกด้วย นอกจากนี้การสำรวจฯ ยังระบุความพิการจากลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญาของประชากรทุกกลุ่มอายุตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป

หน้าปกรายงานการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565
ผู้แต่ง
National Statistical Office
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย