การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ในประเทศไทย

รับมือกับความท้าทายและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในประเทศไทย

A close-up of a girl holding a smartphone.
TLSDF/2022/Rungtah

ไฮไลต์

รายงาน "การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ในประเทศไทย" ฉบับนี้ได้ชี้ถึงความน่าเป็นห่วงที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อเยาวชนในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Employment, Education, or Training หรือ NEET) ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความท้าทายสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และประชากรในกลุ่มเยาวชนลดน้อยลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ NEET ในประเทศไทย รวมทั้งระบุหาช่องว่างในนโยบายและบริการที่มีอยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดประชากรเยาวชน NEET

เนื่องจากประเทศไทยกำลังต่อสู้กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการศึกษาและการจ้างงาน การทำความเข้าใจและให้การสนับสนุนแก่กลุ่มประชากรเยาวชนที่เปราะบางเพื่อส่งเสริมให้สังคมยอมรับพวกเขา จะเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

หน้าปกรายงาน "การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ในประเทศไทย"
ผู้แต่ง
College of Population Studies, Social Research Institute, Chula Unisearch, Chulalongkorn University
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด