การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ตุลาคม 2563

A family of a father, mother and their two children
UNICEF/UNI358510/Brown

ไฮไลต์

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เป็นรายงานที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษา การสำรวจ และการประเมินต่าง ๆ ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อศึกษาผลกระทบที่รุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปกรอบนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูต่อไป  

นอกจากนี้ การศึกษานี้จะเป็นหลักสำคัญในแผนงานขององค์การสหประชาชาติเพื่อการรับมือผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของประเทศไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยึดแนวทางให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานของภาครัฐ

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย นำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารพัฒนาเอเชีย

Cover of Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand
ผู้แต่ง
UNDP and UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด