เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟคือองค์กรที่เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ซึ่งดำเนินงานอยู่ใน 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

UNICEF Thailand

เราคือยูนิเซฟ

ยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง จากจุดเริ่มต้นจวบจนวันนี้ แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ยูนิเซฟยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างเด็กๆ อย่างไม่เคยหยุดพัก หัวใจสำคัญของภารกิจของเราคือ การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองจากอันตรายทั้งปวง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อใดก็ตามที่โลกเกิดภัยพิบัติ สงคราม หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ยูนิเซฟจะอยู่ที่นั่นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบภัยเหมือนเช่นเคย

ยูนิเซฟเริ่มงานในประเทศไทยใน พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยและโภชนาการของเด็ก เราสนับสนุนโครงการเพื่อขจัดโรคร้ายในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค และการจัดน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่ชนบท ตลอดจนการแจกจ่ายนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดและเกลือผสมไอโอดีน เป็นต้น

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยพัฒนาไปมาก แต่ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ปัจจุบันโครงการของเราได้ขยายและครอบคลุมถึงด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สุขภาพและสิทธิเสียงของวัยรุ่น การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ความโดดเด่น

ยูนิเซฟเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทั่วโลก การทำงานใน 190 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งเอื้อให้เราสามารถนำความรู้และนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นได้ เราทำงานร่วมกับรัฐบาลภายใต้แผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน

 

ในประเทศไทย ยูนิเซฟมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเด็กทุกคน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

An icon of handshaking.

ร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตร องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผู้นำทางสังคม รวมทั้งชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง

An icon of a magnifying glass.

จัดทำสถิติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เด็ก

An icon of a hand holding a scale.

รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็ก

An icon of a teacher teaching students in front of a classroom.

สร้างทักษะและส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเด็กให้แก่พันธมิตรทุกกลุ่ม

Two hands are carrying a heart.

เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ให้ทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อประโยชน์ของเด็ก

An icon of a light bulb.

สนับสนุนวิธีการใหม่ๆ และจัดทำโครงการนำร่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปขยายได้ทั่วประเทศ

An icon of a laptop computer displaying an image of speech bubble on the screen.

รณรงค์ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงและเยาวชนในการรณรงค์ให้ปัญหาของเด็กที่เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และให้เกิดการแก้ไขปัญหานั้นๆ

An icon of four hands are joining hands together.

จัดตั้งเครือข่ายผู้สนับสนุนสิทธิเด็ก

กรอบการดำเนินงาน

การทำงานของยูนิเซฟวางอยู่บนหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child หรือ CRC) ซึ่งกำหนดให้แต่ละประเทศให้หลักประกันต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก การที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าเด็กสิทธิเด็กใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ผ่านการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายและระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งพัฒนาการบริการต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาศัยภาพของตนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

เด็กผู้หญิงกำลังเล่นกับหุ่นกระดาษในมือข้างขวาของเธอ
UNICEF/2017/Thuentap
พวกเด็กๆ จากโครงการโรงเรียนหย่อมบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ กำลังเล่นสนุกอยู่กับตุ๊กตาหุ่นมือกระดาษ ซึ่งจัดหาให้โดยยูนิเซฟ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของพวกเขา

โครงการทั้งหลายของยูนิเซฟสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุดของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังเน้นการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อขจัดความยากจน ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเข้าถึงพลังงานสะอาด และการลดความเหลื่อมล้ำ นอกเหนือไปจากความตั้งใจที่จะทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Explore more about UNICEF Thailand