ချင်းပြည်နယ်

ကလေးများအတွက်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများကိုစည်းရုံးခြင်း

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2019/Minzayar Oo