Vokatry ny fanohanana vonjy taitra dia tsikaritra ny fihatsaran’ny fari-piainan’ny mponina

Ny fandaharan’asa fanohanana vonjy taitra dia isan’ny fiatrehana iombonan’ny ‘Cash Working Group’ manoloana ny krizy maha-olona any atsimon’i Madagasikara

Irenée Ravelojaona
Famille après le marché
UNICEF/UN0496569/Andrianantenaina
29 Novambra 2021

I Anja Rasoa, tantsaha, dia monina ao amin’ny tanànan’i Tanambao, kaominina ambanivohitra Ifotaka, Distrika Amboasary Atsimo, Faritra Androy. Renim-pianakaviana tsy manam-bady, 27 taona izy ary manan-janaka dimy izay mbola miankin-doha aminy.

Ny telo amin’ireo zanany ireo dia niharan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika tamin’ny fiandohan’ny krizy tamin’ny taona 2020.

Ny fanomezana vola 100.000Ar (25USD) isam-bolana nataon’ny UNICEF, niaraka tamin’ny Fandaharan’asa Tahiry miasa ho an’ny Fampandrosoana (FID) dia tena namonjy ny fiainan’ity fianakaviana ity. « Rehefa nahazo io Toseke (fanohanana) io izahay, dia tena nihatsara ny fiainanay. Afaka misakafo indroa isan’andro izahay izao. Ary nanokana ny atsasak’io vola io ho amin’ny sakafo ho an’ireto fianakaviana keliko ireto aho. Afaka nandoa ny saram-pianarana sy nividy fitaovam-pianarana ho an’ireo zanako aho. Salama tsara izy ireo ankehitriny sady tena madio tsy toy ny teo aloha, ary tena faly aho mahita azy ireo madio. Afaka manana tahiry kely aza aho raha sendra marary ny zanako. »

Rasoa et ses enfants
UNICEF Madagascar/2021

I Nety Sailambo, 47 taona, dia manan-janaka 8 mianadahy miampy ny zafikeliny. Lasa tsy an’asa ny vadiny izay niasa teo amin’ny sehatry ny fizahantany (mpitondra mpizaha tany tao amin’ny hotely iray eny Ifotaka) taorian’ny valan’aretina COVID-19. Marary izy amin’izao fotoana izao.

« Afaka nanangana ‘gargotte’ kely aho noho ilay fanampiana azoko isam-bolana tamin'ny UNICEF, » hoy izy. « Tsy mindram-bola amin’olona toy ny teo aloha intsony aho; na sahirana aza aho dia mindrana amin’ny fikambananay ‘Firaisan-kina’ izay fikambanana mpitahiry vola sy mpampindram-bola eo an-tanàna. Amin'ny maha-mpamboly ahy dia tena nila masomboly aho, ary tamin'izany vola izany no nahafahako nividy ladim-bomanga, ka nanana vokatra iray kitapo izay nameno ny sakafonay nandritra ny iray volana sy tapany aho. Ankoatra izany, ny tena zava-dehibe dia ny nahafahan’ny vadiko, izay tsy salama tsara amin’izao fotoana izao, manohy fitsaboana. »

 

Nety et sa famille
UNICEF Madagascar/2021

Tsy vitan’ny hoe afaka nanome izay tena ilain’ny zafikeliny fotsiny ihany izy, toy ny sakafo, ny fampianarana ary ny fahasalamana, fa koa nanomboka nividy miandalana kojakoja fampiasa ao an-dakozia, akoho amam-borona ary biby fiompy kely. « Nahazo vilany vaovao aho ary manana akoho sy osy kely koa aho izao, izay novidiko tsikelikely tamin’ny anjara-vola azoko isam-bolana, » hoy izy.

Famille de Philomène
UNICEF Madagascar/2021

Delphine, 32 taona, renim-pianakaviana manan-janaka 4, dia nilaza hoe:

« Tsy vitan'ny hoe misitraka vola isam-bolana izahay mba hivelomana, fa mahazo fanentanana mahakasika lohahevitra maro amin'ny alàlan'ny reny mavitrika ihany koa. Ny tena nahaliana ahy dia ny fampiasana ny fomba fanabeazana aizana satria efa manan-janaka 4 aho. Efa hatramin'ny taona lasa no nampiasako implant fanabeazana aizana » (sady nasehony ny sandriny).

Delphine
UNICEF Madagascar/2021

Ny fandaharan’asa fanohanana vonjy taitra dia isan’ny fiatrehana iombonan’ny ‘Cash Working Group’ manoloana ny krizy maha-olona any atsimon’i Madagasikara. Izany fandaharan'asa izany dia mahazo famatsiam-bola avy amin’ny Tahirimbola Iombonana ho an’ny ODD, Norad, KOICA ary FCDO hatramin'ny faran'ny volana Janoary 2022.

Ny UNICEF dia mitady famatsiam-bola fanampiny maika entina manohy ilay fandaharan'asa fanampiana amin’ny lafiny maha olona.