Ранно детско развитие

Всички деца имат правото на живот и развитие. Вижте как програмата на УНИЦЕФ за ранно детско развитие помага на хиляди бебета и малки деца да развиват пълния си потенциал.

a few months old baby is smiling with hands in his or her mouth
UNICEF/UNI19128/Pirozzi

Ранните години формират здравето и благополучието в дългосрочен план

Ранното детство — от момента на раждането до прехода към училище — е уникален етап от човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дълготрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия живот, но и върху бъдещето на техните общности и общества.

Детското развитие е сложен процес, оформян от непрекъснатите взаимодействия между гените на индивида, околната среда и ранните преживявания на детето. Особено важни са пренаталния  период и първите 2-3 години от живота, когато човешкият мозък се развива най-бързо и е най-чувствителен към външни влияния.

За да растат добре, бебетата и малките деца се нуждаят от пълноценна грижи от родителите, семействата и общностите —среда на стабилни взаимоотношения, която осигурява доброто здраве и хранене на детето, защита от неблагоприятни въздействия, наситена е с човешки взаимодействия на отзивчивост и емоционална подкрепа и разнообразни възможности за изследване на света и учене (Медицински журнал "Lancet", 2016 г.) Децата, изложени на неблагоприятни въздействия в ранните си години, са в най-голям риск да не развият своя потенциал, с доживотни последици за тяхното здраве, образование и поведение. 


Въпреки националните усилия, в България остава голям броят на малките деца, които са в риск да не достигнат пълния си потенциал


Страната ни е въвела редица политики и услуги за осигуряване на оцеляването и развитието на малките деца. Все още обаче са налице сериозни предизвикателства. Бедността, непълноценното хранене, липсата на отзивчиви и стимулиращи грижи, ограниченият достъп до качествено здравеопазване и до възможности за ранно образование, стигмата и дискриминацията продължават да застрашават развитието на много деца.

България продължава да бъде сред страните с най-високи нива на детска смъртност в Европейския съюз (6,5 на 1000 живородени деца, 2017), а всяка година около 8 000 жени без здравно осигуряване раждат, като повечето от тях са имали много ограничени контакти с медицински специалисти по време на бременността. Всяка година 8,5 — 9,5% от новородените са недоносени или с ниско телесно тегло, като при децата, родени с екстремно ниско тегло съществува сериозен  риск от затруднения във физическото, умственото, социалното и емоционалното развитие. Много деца не получават пълноценно хранене или са подложени на сурови методи на дисциплиниране, неглижиране или недостатъчно стимулиране през първите години от живота си.

Решение

Вижте как УНИЦЕФ подпомага най-доброто ранно детско развитие за всяко дете

УНИЦЕФ, в партньорство с правителството, местните власти, организациите на гражданското общество, професионални сдружения, други агенции на ООН, академичните среди и частния сектор, работи за осигуряване на семейна и общностна среда, която насърчава развитието на всяко дете. Нашата работа започва с периода от раждането до края на втората година от живота на детето, с развиване на уменията, знанията и ресурсите на хората, които полагат грижи за малките деца, така че да способстват за оптималния му растеж и правилното социално, емоционално и умствено развитие.

УНИЦЕФ подкрепя правителството за засилване ролята на здравния сектор и здравните специалисти с цел подобряване на ранното детско развитие. Ние сме застъпници и поддръжници на създаването на национална система от патронажни грижи като основен механизъм за достигане до семействата, особено тези в най-неравностойно положение, с индивидуализирана подкрепа, напътствия и информация за здравето, храненето, безопасността и пълноценната родителска грижа. По света патронажните грижи осигуряват ефективна стратегия за ранно откриване на децата, които имат допълнителни потребности или са в риск от затруднения в развитието, както и за улесняване на достъпа до услугите, закрилата и подкрепата, от които те се нуждаят за силен старт в живота. УНИЦЕФ ще работи за укрепване на цялостния капацитет на здравната система и здравните специалисти, за предприемане на необходимите действия, които да подпомогнат децата със затруднения в развитието и с увреждания да развиват своя потенциал. 

Чрез застъпничество, техническа подкрепа, анализи и изследвания, ние насърчаваме промените в политиките, за да се осигури достъпът на всяка жена, независимо от здравноосигурителния ѝ статут, до качествени здравни грижи по време на бременността и раждането.

УНИЦЕФ работи за засилване на подкрепата за родителите и останалите лица, полагащи грижи за малките деца, чрез развиване на програми за подкрепа на родителите и застъпничество за разширяване на тяхната достъпност в цялата страна като част от универсалните услуги за деца и семейства. 


Изграждане на силна и холистична система за ранно детско развитие за най-добро начало в живота на всяко дете


УНИЦЕФ работи за укрепване на националната система за ранно детско развитие и утвърждаване на единен, цялостен подход към ранните години във всички секторни политики.  Чрез данни и анализи, консултации по политиките и техническа помощ се стремим да осигурим необходимото, за да имат децата в най-неблагоприятно положение равнопоставен достъп до качествено здравеопазване, социална закрила и възможности за ранно образование. Полагаме усилия и за подобряване на знанията и разбирането на обществеността относно ранното детство и за развитие на квалифицирани професионалисти за подкрепа на ранното детско развитие.