Razmatranja javnozdravstvenih mjera u kontekstu COVID-19 u vezi sa radom škola

Prilog Razmatranjima prilagođavanja javnozdravstvenih i socijalnih mjera u kontekstu COVID-19

Razmatranja javnozdravstvenih mjera u kontekstu COVID-19 u vezi sa radom škola
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

Zemlje širom svijeta preduzimaju opsežne javnozdravstvene i socijalne mjere (engl. skr.PHSM), uključujući i zatvaranje škola, kako bi spriječile širenje virusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19.1 Ovaj Prilog sadrži razmatranja u vezi sa radom škola, uključujući i njihovo zatvaranje i ponovno otvaranje, kao i mjere koje je potrebno preduzeti kako bi se na najmanju moguću mjeru sveo rizik od COVID-19 za učenike i zaposlene. Ovaj Prilog odnosi se na kontekst obrazovanja za djecu mlađu od 18 godina i donosi opšte principe i ključne preporuke koje se mogu prilagoditi ne samo školama već i određenim kontekstima koji su u vezi sa školom, poput vannastavnih aktivnosti.

Ovaj prilog zamjenjuje dokument pod nazivom Razmatranja javnozdravstvenih pitanja u kontekstu COVID-19 u vezi sa radom škola koji je Svjetska zdravstvena organizacija objavila 10. maja 2020.2 Ovaj dokument plod je zajedničkog rada Tehničke savjetodavne grupe eksperata za obrazovne institucije i COVID-19 (TAG) i eksperata iz SZO, UNICEF-a i UNESCO-a, koji su zajednički pregledali najnovije dokaze kako bi izradili ove privremene smjernice koje u obzir uzimaju pitanja pravičnosti, implikacija na resurse i izvodljivosti. Glavne promjene koje su unesene u ovaj dokument su: pristup zasnovan na procjeni rizika u pogledu rada škola u kontekstu COVID-19 i to na osnovu nivoa i intenziteta transmisije virusa na administrativnim nivoima koji su niži od nacionalnog; razmatranje pitanja uzrasta u vezi sa fizičkim distanciranjem i upotrebom maski u školskom okruženju; kao i sveobuhvatne, višeslojne mjere za sprečavanje importacije i širenja SARS-COV-2 u obrazovnom okruženju.

Namjera ovog Priloga je da pomogne kreatorima politika i nastavnicima prilikom donošenja odluka o upravljanju radom škola na što sigurniji način tokom pandemije COVID-19. U prvom planu svih razmatranja i odluka trebalo bi da bude kontinuitet obrazovanja za djecu kao važan element njihove ukupnoj dobrobiti, zdravlja i sigurnosti. Bez obzira na to, sve odluke imaće određene implikacije na djecu, roditelje ili staratelje, nastavnike i ostalo osoblje i šire, na njihove zajednice i društva.3

Čitaoci, takođe, mogu poželjeti da se upoznaju sa smjernicama SZO o prilagođavanju javnozdravstvenih i socijalnih mjera u skladu sa razvojem epidemiologije COVID-19, uz istovremeno upravljanje rizikom od ponovnog porasta broja slučajeva

Autor
UNICEF, WHO, UNESCO
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 402,92 KB)