Procjena posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini

Svrha ove procjene je omogućiti bolje razumijevanje potreba i promjenjivih ranjivosti stanovništva te promjena društvene dinamike uzrokovane COVID-19 krizom

Procjena posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini
UNICEF/Djemidzic

Naglašeno

Publikacija je izrađena u vrijeme kada se stanovništvo i institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek suočavaju sa neizvjesnošću i pokušavaju se nositi s pandemijom COVID-19. Kao predsjedavajući Socioekonomske radne grupe Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNDP i UNICEF zajednički su naručili anketiranje domaćinstava s fokusom na procjenu efekata COVID-19 na društvo. Cilj mu je osigurati sveobuhvatne dokaze o načinima kako kriza utječe na živote i pomoći u informiranju budućih odgovora u sferi socijalnog i ekonomskog. Razmjere i složenost COVID-19 pandemije iziskuju aktivan angažman aktera u društvu, ne samo vlasti u Bosni i Hercegovini, već i njenih građana, civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice, medija i međunarodne zajednice. Načini na koji će Bosna i Hercegovina prevladati ovaj izazov ovisi i o prilagodljivosti, kreativnosti i solidarnosti stanovništva, potom povjerenju i povezanosti društvene zajednice, uspostavljanju partnerstva između višestrukih aktera i sposobnosti za angažman u odgovoru na COVID-19 sa težištem na ljude. Neočekivano, COVID-19 potaknuo je kreativnost i inovacije, nastale iz rezilijentnosti na organizacijskom i individualnom nivou. Rezilijentnost i inovacije mogu biti važni faktori u postizanju promjena u socijalnoj koheziji i sistemu socijalne zaštite kako bi ga učinili efikasnijim i inkluzivnijim

Procjena posljedica COVID-19 na društvo u Bosni i Hercegovini
Autor
UNICEF, UNDP
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 2,53 MB)