การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ใน 14 จังหวัดครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเด็ก ๆ ในจังหวัดที่ด้อยโอกาสและเสี่ยงมากที่สุดในประเทศไทย

เด็กหญิงและเด็กชายกำลังยืนอยู่ด้วยกัน
2016/Aukkaraphon Nantasane

ไฮไลต์

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ใน 14 จังหวัดครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเด็ก ๆ ในจังหวัดที่ด้อยโอกาสและเสี่ยงมากที่สุดในประเทศไทยบนพื้นฐานของการดำเนินการอย่างมีระบบ การสำรวจครั้งนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมมากกว่า 80 ตัวชี้วัด ในด้านโภชนาการ สุขภาพเด็ก น้ำและสุขาภิบาล อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการของเด็ก การรู้หนังสือและการศึกษา การคุ้มครองเด็ก และโรคเอดส์ ข้อมูลที่ได้จำกการสำรวจครั้งนี้จะช่วยทำให้มองเห็นประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาเด็กในประเทศไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กใน 14 จังหวัดจะช่วยให้สามารถวางแผนงานและกำหนดโครงการต่าง ๆ ในระดับจังหวัดเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลยังตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง รวมทั้งใช้เป็นพื้นฐานของตัวชี้วัดการพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDG ) ใน 14 จังหวัด ได้ด้วย

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ใน 14 จังหวัดครั้งนี้ ได้จัดทำควบคู่ไปกับการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ในระดับประเทศ ซึ่งดำเนินการขึ้นในปี 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และจัดทำตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานของ MICS ในระดับโลก

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

Author

ยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ตีพิมพ์

ภาษา

อังกฤษ,
ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 27,23 MB) (PDF, 22,25 MB)