การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ความเป็นอยู่ของเด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ

ไฮไลต์

นับตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำขึ้นมาในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 รายงาน Multiple Indicator Cluster Survey หรือที่รู้จักในชื่อ MICS ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับเด็กและสตรีทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดและสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบได้ในระดับนานาชาติ รายงาน MICS นี้เป็นส่วนสำคัญของแผนและนโยบายของรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลก และเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากกว่า 30 ตัวชี้วัด ซึ่งรายงาน MICS ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 ในชื่อ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย