การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

รายงานผลฉบับสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สองคนกำลังช่วยกันวัดส่วนสูงของเด็ก
UNICEF Thailand/2016/Metee Thuentap

ไฮไลต์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย ดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MICS ทั่วโลก

โปรแกรม MICS ทั่วโลกได้รับการพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจครัวเรือนในระดับนานาชาติ โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิงในระดับประเทศ เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีช่วยให้ประเทศมีข้อมูลสำหรับใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ รวมทั้งใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ

หน้าปกรายงานสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 15,28 MB) (PDF, 1,44 MB) (PDF, 14,83 MB) (PDF, 14,92 MB) (PDF, 1,48 MB) (PDF, 8,82 MB)